Ζημιές 59 εκατ. για τη ΝΕΛ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 10:23
Ζημιές 59 εκατ. για τη ΝΕΛ
Στα 59.042.911,33 ευρώ έναντι 75.796.308,42 ευρώ, το 2012 ανήλθαν οι ζημιές της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2013.

Τα παραπάνω αποτελέσματα του Ομίλου, έχουν επιβαρυνθεί κατά τη χρήση 2013 με 32.349.715,14 ευρώ έναντι 34.774.243,72 ευρώ το 2012, λόγω αναπροσαρμογής των πλοίων στην εύλογη αξία τους.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε 51.520.326,56 ευρώ έναντι 68.019.955,88 ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 24,25 %, που οφείλεται στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 45.856.272,80 ευρώ κατά τη χρήση 2013, έναντι 62.380.852,03 ευρώ το 2012.

Οι ταμειακές ροές, από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου την 31.12.2013, εμφανίζονται θετικές κατά ποσό 231.091,69 ευρώ (31.12.2012, αρνητικές ταμειακές ροές ποσό 18.057.591,68 ευρώ).

Το αποθεματικό του Νόμου 3588/2007-άρθρο 106α σχηματίστηκε από την εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Εφετείο Βορείου Αιγαίου την 12.12.2013.

Το συνολικό σχηματισθέν αποθεματικό της εταιρείας την 31.12.2013, ήταν 129.317.925,02 ευρώ και αφορά όφελος από ρύθμιση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού 102.610.324,29, όφελος από πιστωτές συνολικού ποσού 10.068.509,13 και όφελος από απαιτήσεις μετόχων συνολικού ποσού 16.639.091,60.

Επίσης, το σχηματισθέν αποθεματικό ποσού 9.427.273,98 ευρώ προήλθε από ρύθμιση οφειλής μεταξύ της τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας SILVER FIN LTD.

Τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίστηκαν την 31.12.2013 με ζημίες εις νέο.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Απριλίου 2014, 10:23