Αυξημένα κατά 76% τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της BriQ Properties

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 17:55
Αυξημένα κατά 76% τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της BriQ Properties
Αύξηση κατά 76% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας BriQ Properties, στο εννεάμηνο του 2018, τα οποία ανήλθαν σε 1.124 χιλ. ευρώ έναντι 642 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας, κατά το εννεάμηνο του 2018, είναι τα ακόλουθα:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 1.548 χιλ. ευρώ έναντι 1.412 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 10%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.289 χιλ. ευρώ έναντι 799 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 69%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας, την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθαν συνολικά σε 1.509 χιλ. ευρώ έναντι 2.536 χιλ. ευρώ. την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ έως την 30η Σεπτεμβρίου δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) της εταιρείας, την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθε σε 28.975 χιλ. ευρώ ή 2,43 ευρώ ανά μετοχή (31.12.2017: 28.268 χιλ. ευρώ και 2,37 ευρώ, αντίστοιχα).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 17:55