Eurobank: Έκτακτη ΓΣ στις 5 Απριλίου για τη συγχώνευση με Grivalia

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, 19:29
Eurobank: Έκτακτη ΓΣ στις 5 Απριλίου για τη συγχώνευση με Grivalia

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους η Eurobank στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, προκειμένου να εγκρίνουν και τυπικά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Grivalia και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της συγχώνευσης.

Στην Έκτακτη ΓΣ θα συζητηθεί και η αύξηση των μελών του ΔΣ και η εκλογή νέων μελών σε αυτό.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Eurobank, "τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Συγχώνευση της "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" με την "GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ., στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου 2019 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ."), που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("ΕΛ.Κ.Α.Τ."), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος (e-General Meeting) με παροχή αναλυτικών οδηγιών στους μετόχους, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, 19:32