ΓΕΒΚΑ: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, 19:07
ΓΕΒΚΑ: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Στην έγκριση της διανομής συνολικού μερίσματος 360.900 € για τη χρήση του 2018 προχώρησε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΒΚΑ, ενώ ενέκρινε και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,015 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0135 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2018 θα γίνει την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2018 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 "record date".

 Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Αποφασίσθηκε επίσης η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών  υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ, με παράλληλη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 "record date".

Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Εκλέχθηκε, εξάλλου, νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας.
   

Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας.

Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας.

Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης.

Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο.

Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας.

Ιωάννη Λέτσιο  του Δημητρίου και της Κατίνας, ως Ανεξάρτητο μέλος.

Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας.

Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, ως Ανεξάρτητο μέλος.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, 19:07