Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ στην συνέλευση της J&P-ΑΒΑΞ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, 14:59
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ στην συνέλευση της J&P-ΑΒΑΞ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ θα εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ στην έκτακτη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα, στην συνέλευση θα συζητηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς επίσης και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών όπως ορισθεί σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Στα θέματα της ημερήσια διάταξης περιλαμβάνονται επίσης η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προσαρμογή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03.09.2018 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν ως εξής:

- ποσό 4,725 εκατ. ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας,

- ποσό 5,0 εκατ. ευρώ για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,

- ποσό 3,43 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας.

- ποσό 3,487 εκατ. ευρώ για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψη και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους 18,3 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε το 2017 στην εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.

- ποσό 3,0 εκατ. ευρώ για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, 14:59