Καθαρά κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση πωλήσεων 2,9% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2019

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 18:30
Καθαρά κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση πωλήσεων 2,9% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2019

Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 2,9% κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση του κύκλου εργασιών για τρίτο συνεχόμενο έτος και καταγράφοντας καθαρή κερδοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2019: ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 179,2 εκατ. από € 174,2 εκατ. το 2018, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά € 1,2 εκατ., φτάνοντας τα € 30,9 εκατ. από € 29,7 εκατ. το 2018, η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 13,0 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. το 2018 και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,4 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ., τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,1 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

Επιπλέον, στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς καταγράφηκε αύξηση εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 59% καθώς και κέρδη από εκποίηση υπο-εκμεταλλευόμενων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού συνέβαλε στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και των οικονομικών αποτελεσμάτων, μέσω καλύτερων όρων δανεισμού και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τα ανωτέρω θετικά μεγέθη προέκυψαν καθώς ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του, ενώ επικεντρώθηκε σε μια σειρά ενεργειών και δράσεων με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του, την ισχυροποίηση του ισολογισμού του, τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων περιουσιακών του στοιχείων.

Αναφορικά με την κρίση του κορωνοϊού, ο Όμιλος δεν επηρεάστηκε βραχυπρόθεσμα εξαιτίας του ότι οι βασικοί κλάδοι δραστηριοποίησής του - η εμπορία καταναλωτικών αγαθών και η παροχή υπηρεσιών logistics - συνέχισαν να λειτουργούν ομαλά.

Το 2020, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους ως άνω κλάδους, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αναμένεται να επιφέρει μακροπρόθεσμα η πανδημία του COVID-19 και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, εστιάζοντας στην άμεση ανταπόκριση κάλυψης των αναγκών της αγοράς, στη διεύρυνση των επιτυχημένων συνεργασιών και στην επίτευξη νέων και επιπλέον στη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, 18:30