Ομολογιακό δάνειο 27 εκατ. ευρώ από United σε Forthnet

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, 13:01
Ομολογιακό δάνειο 27 εκατ. ευρώ από United σε Forthnet

Ομολογιακό δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης προσφέρει η United στη Forthnet. Με χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η εταιρεία κλάδου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής Forthnet ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, με την από 30.10.2020 απόφασή του, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του για τη σύναψη συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα για την έκδοση κοινού ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) συνολικής ονομαστικής αξίας έως και 27.000.000,00 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο NewCo United Group Hellas S.A.R.L., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media Α.Ε. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ, που ενσωματώνει και τη Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου NewCo United Group Hellas S.A.R.L.

To ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας και γενικώς για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Η διάρκεια του ΚΟΔ θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και το επιτόκιο θα είναι 4% ετησίως.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής ελήφθη με βάση την από 30.10.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόιτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της σύναψης σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη) και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, 13:01