Σελόντα: Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017 ενέκρινε η ΓΣ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, 18:29
Σελόντα: Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017 ενέκρινε η ΓΣ
Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε για την χρήση του 2017 την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2017 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018). Εγκρίνει δε την αμοιβή τους, ποσού 84.000,00 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2017 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 7ο: Δεν παρασχέθηκαν εγγυήσεις εντός της εταιρικής χρήσης έτους 2017. Εγκρίθηκαν συμβάσεις κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Έγκυρες ψήφοι: 171.841.473 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 69,99%)

Υπέρ: 171.841.473

Κατά: 0

Θέμα 8ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, 18:31