Στα 3,681 εκατ. ευρώ τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου BriQ Properties το 2020

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, 12:07
Στα 3,681 εκατ. ευρώ τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου BriQ Properties το 2020

Σε 3,681 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου BriQ Properties το 2020 έναντι 2,928 εκατ. ευρώ της περσινής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 25,7%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα

Την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες, συνολικής αξίας 106,001 εκατ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59,793 εκατ. ευρώ την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 77,3%.

Στη διάρκεια του 2020 η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις 41,242 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα απέκτησε 4 νέα ακίνητα έναντι 10,033 εκατ. ευρώ και άλλα δύο ακίνητα μέσω εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών έναντι 27,425 εκατ. ευρώ ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες 3,784 εκατ. ευρώ που κυρίως αφορούν υπό ανέγερση κτήριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο.

Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 416.000 ευρώ έναντι 4,032 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε 2,249 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2020 έναντι 1,851 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 12,5% σε 1,742 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2020 έναντι 1,549 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,654 εκατ. ευρώ. για τη χρήση 2020 έναντι 1,351 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 22,4%. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 26,1% και ανήλθαν σε 2,249 εκατ. ευρώ έναντι 1,783 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019.

Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 84,016 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,36 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου το 2020 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε 954.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% επί των αναμενόμενων εσόδων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, 12:11