ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 6 Ιουνίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 17:55
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 6 Ιουνίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος
Στις 6 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός αμοιβής τους

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20

7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 17:55