Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα (18/12) οι μέτοχοι της «Attica A.E. Συμμετοχών», με τη συμμετοχή να φτάνει το 91,26%.

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ειδικότερα την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990 ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 .100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας που τιτλοφορείται «Σύνθεση και θητεία διοικητικού συμβουλίου», ώστε εφεξής νομικό πρόσωπο να δύναται να οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου και η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου να είναι τριετής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990 ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990. 100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Τη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού ευρώ 10.790.292,15. Ως εκ τούτου, το ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

(Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990 ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 .100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Περαιτέρω αποφασίσθηκε να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ληφθείσας απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος απαιτείται προς εκτέλεση της απόφασης.

(Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990 ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 .100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης