Στις 29 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 175.000 ομολογιών της Attica Group,  από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, από το οποίο συγκεντρώθηκαν 175 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΑΤΤΙΚΑΟ1” και με λατινική γραμματοσειρά “ATTICAB1”. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, “το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €175 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,33 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(1) Αμέσως μετά την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου και σε κάθε περίπτωση εντός 15 Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου, αποπληρωμή υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανεισμού. Θα αποπληρωθούν δάνεια Θυγατρικών και της Εκδότριας συνολικού ύψους €99.058.035 κατά την Ημερομηνία Έκδοσης.

(2) Ποσό ύψους €25.941.965 θα διατεθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού πλυντρίδων καυσαερίων (scrubbers), ήτοι συσκευών για τον έλεγχο αέριων εκπομπών και ειδικά όξινων αερίων (SOx), σε επιλεγμένα πλοία των Θυγατρικών της Εκδότριας, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, αναλόγως της διαθεσιμότητας του κατασκευαστή.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού όσον αφορά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των scrubbers, θα γίνεται κάθε φορά μέσω σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρίας, η οποία θα δημοσιεύεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(3) Το υπολειπόμενο ποσό, ήτοι €46,67 εκατ. περίπου, θα διατεθεί, εντός 12 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Δανείου, εναλλακτικά μερικώς ή ολικώς σε κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i) για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης Θυγατρικών η οποία θα
πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής της Εκδότριας σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου Θυγατρικών, ή/και

ii) για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της Εκδότριας, ή/και

iii) την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου
δανεισμού Θυγατρικών1
(η οποία θα πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής της Εκδότριας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικών) ή και της Εκδότριας.

Η Εταιρία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 09.07.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Η Εταιρία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ολοκληρώθηκε στις 26.07.2019″.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης