Με κέρδη 115,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,5% σε σχέση με τα 83,7 εκατ. ευρώ το 2017, έκλεισε το 2018 για την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2018 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε 121,4 εκατ. ευρώ έναντι 117,9 εκατ. ευρώ το 2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 100,5 εκατ. ευρώ το 2017 σε 101,6 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €46,3 εκατ. έναντι κέρδους 17,2 ευρώ για το 2017.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €1.286,6 εκατ. ή 5,04 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.227,6 εκατ. ευρώ και €4,80 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τ.μ.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο στη Βουλγαρία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν 1.779 εκατ. ευρώ (31.12.2017: 1.581 εκατ. ευρώ).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης