Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου της Τραπέζης Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της προς τους μετόχους της εταιρείας MIG για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «INTRAFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

– Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ««ELIKONOS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» για την ανάκληση της παροχής πρόσθετων υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης