Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει τις 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένες μονάδες και σε εργαζομένους που πληρούν καθορισμένα κριτήρια, έχει σχεδιαστεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο που θα το επιλέξει και την οικογένειά του, ώστε να τους προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος.

Απευθύνεται σε μονάδες που το κύριο αντικείμενό τους περιορίζεται λόγω των μεταβολών στο λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας συνεπεία των τεχνολογικών εξελίξεων και της ψηφιοποίησης, καθώς επίσης σε εργαζομένους που απασχολούνται σε γεωγραφικές περιοχές όπου παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της υφιστάμενης στελέχωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 15 Νοεμβρίου θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον ποσό αποζημίωσης. Το Capital.gr παρουσιάζει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς, η Τράπεζα υλοποιεί ένα μεθοδικό πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο, μέσα σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με γνώμονα τις νέες ευκαιρίες και τις προκλήσεις, αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργεί πρωτοποριακές υπηρεσίες, βελτιώνει συστήματα και δομές, ενώ παράλληλα στοχεύει στον εξορθολογισμό του λειτουργικού της κόστους.
Βασικοί όροι Προγράμματος

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

2. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Κατηγορία Α. Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον Όμιλο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και ήταν τοποθετημένοι στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης (Πίνακας 1) ή στα Καταστήματα του Δικτύου σε συγκεκριμένους Νομούς, κατά την 31η Αυγούστου 2021.

Πίνακας 1: Μονάδες Διοίκησης

– Central Administration Units
– Electronic Files’ Administration
– Διαχείριση Παγίων – Αρχείο – Διαχείριση Αποθηκών
– Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας
– Invoices Data Processing
– Retail Operations Support
– Υπηρεσίες Ασφάλειας
– Υπηρεσίες Καθαριότητας
 
Πίνακας 2: Καταστήματα Νομών

– Αχαΐας
– Αιτωλοακαρνανίας
– Αρκαδίας
– Βοιωτίας
– Ευρυτανίας
– Ηρακλείου
– Κέρκυρας
– Κεφαλλονιάς
– Κορινθίας
– Λακωνίας
– Πέλλας
– Σερρών

Κατηγορία Β. Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα, πλην όσων εμπίπτουν στην ως άνω Κατηγορία Α, έχουν επίσης δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου στην Ελλάδα με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον Όμιλο κατά την 17η Ιουνίου 2021. Για τον εν λόγω πληθυσμό η Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία θα εξετάσει την αποδοχή περιορισμένου αριθμού αιτήσεων, με μέγιστο όριο τις 100 αιτήσεις συνολικά. Ο υπολογισμός των ποσών, που οι εργαζόμενοι αυτοί θα λάβουν, θα γίνει με τα αντίστοιχα κριτήρια και όρους, όπως αναφέρονταν στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, το οποίο είχε ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου 2021.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητώς οι εργαζόμενοι που κατά την 31η Αυγούστου 2021:

– Είχαν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
– Είχαν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
– Απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή αμείβονταν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή ανήκαν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της P.D.Services
– Είχαν τους παρακάτω ρόλους:
* Personal Banking Officer
* Small Business & Professional Officer

Ειδικά για τους εργαζομένους που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β, εκτός από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, από το δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαιρούνται ρητά οι εργαζόμενοι που κατά την 17η Ιουνίου 2021:

– Απασχολούνταν στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:
* Group Risk Management
* Piraeus Financial Markets
* Agricultural Banking, Business Management Unit, Commercial Banking, Investment Banking, Large Corporate, Structured & Shipping Finance, Wholesale Products
* Group Technology
* Οργάνωση και Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου
* Group Data Management & Analytics
* Customer Value Management
* Transformation & Business Strategy
* SME Credit, Corporate, Shipping & Financial Institutions Credit
– Απασχολούνταν στο Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής και Νήσων Αιγαίου

3. Αποζημίωση
Επιλογές Προγράμματος
ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση

– Για τους εργαζομένους που εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, παρέχεται η δυνατότητα να αποχωρήσουν άμεσα και να λάβουν εφάπαξ αποζημίωση, η οποία θα προκύπτει από τα παρακάτω:

Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

Ηλικία και Προϋπηρεσία

Στους Πίνακες 3 και 4, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Αυγούστου 2021), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος σύμφωνα με το εύρος ηλικίας (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021).

Επιπλέον Μικτοί Μισθοί

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2021 απασχολούνταν αντίστοιχα στις παρακάτω Μονάδες / Καταστήματα, προβλέπεται προσαύξηση επιπλέον μικτών μηνιαίων μισθών [1] στο μικτό ποσό αποζημίωσης που προκύπτει από το κριτήριο (Ι), ως εξής:

12 Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί

– Central Administration Units
– Invoices Data Processing
– Διαχείριση Παγίων – Αρχείο – Διαχείριση Αποθηκών
– Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας
– Υπηρεσίες Ασφάλειας
– Υπηρεσίες Καθαριότητας

10 Μικτοί Μηνιαίοι Μισθοί

– Electronic Files’ Administration
– Retail Operations Support
– Καταστήματα συγκεκριμένων Νομών (Πίνακας 2)
Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού Αυγούστου 2021) στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) και (II), για κάθε τέκνο κατά την 31η Αυγούστου 2021.

Πλασματικά Έτη Κοινωνικής Ασφάλισης

Για τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021) προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 15.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (III), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

Β. Φόρος

Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (ΙV) θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος.

Συνεπώς, στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

– Για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β, τα κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης της Επιλογής 1 και οι όροι περιλαμβάνονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου (ισχύει και για τις δύο Κατηγορίες)

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν ένταξη στο Πρόγραμμα έως και τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%.

Δ. Καταβολή και Όρια Ποσού Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης (ισχύει και για τις δύο Κατηγορίες)

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 20.000, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των € 180.000.
ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ή τριών (3) ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό με την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, θα λάβουν συνολικά τα ακόλουθα:

– Εφάπαξ Μικτό Ποσό το οποίο ισούται με το 50% του ποσού που θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ). Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογών φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος έως 39 έτη, το εφάπαξ μικτό ποσό θα ισούται με το 30% του ποσού που θα λάμβαναν στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ).

– Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο 70% του μικτού μηνιαίου μισθού του εργαζόμενου, όπως είχε διαμορφωθεί τον Αύγουστο 2021. Στην επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας τριών (3) ετών, το συνολικό μικτό ποσό, που προκύπτει καταβλητέο στον εργαζόμενο κατά τη 2ετή χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας, επιμερίζεται αντίστοιχα στην 3ετή χρονική διάρκεια με ισόποσες μηνιαίες καταβολές. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Μακροχρόνιας Άδειας η Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία θα καταβάλλει προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 έτη και άνω:

Δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, είτε για τέσσερα (4) είτε για πέντε (5) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αντιστοιχεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο ετών και ισόποσες μηνιαίες καταβολές, είτε κατά την 4ετή, είτε την 5ετή χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας.

Συγκεκριμένα, για την επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως το 35% του μικτού μηνιαίου μισθού του εργαζόμενου, ενώ αντίστοιχα για την επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας πέντε (5) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως το 28% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Αύγουστο 2021.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 ετών & άνω και με προϋπηρεσία στον Όμιλο από 21 έτη & άνω (συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021), με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας ή κατά την ημερομηνία της λήξης της, αποδεδειγμένα συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, θα λάβουν στη λήξη ή στη διακοπή της διάρκειας της Μακροχρόνιας Άδειας επιπλέον εφάπαξ μικτό ποσό, το οποίο θα ισούται με 15 μικτούς μηνιαίους μισθούς (υπολογισμός με μικτό μισθό Αυγούστου 2021). Επί του εν λόγω εφάπαξ μικτού ποσού θα υπολογίζεται ο αναλογών φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

– Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β, θα λάβουν συνολικά τα ποσά της Επιλογής 2, όπως υπολογίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο).

Β. Καταβολή και Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας (ισχύει και για τις δύο Κατηγορίες)

Το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% ή 30% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ) δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των €200.000.

Στην περίπτωση που το σύνολο (I και ΙΙ) ξεπερνά το ανωτέρω όριο, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας που έχει επιλεχθεί.

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η Μακροχρόνια Άδεια νωρίτερα από την αρχική χρονική διάρκεια η οποία είχε συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία, η διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους υπολειπόμενους μισθούς έως τη λήξη της περιόδου προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού ποσού (50% ή 30% της Επιλογής 1), των ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης.

Εξαίρεση από το παραπάνω αποτελεί η περίπτωση των εργαζομένων που εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, ηλικίας 55 ετών & άνω και με προϋπηρεσία στον Όμιλο από 21 έτη & άνω (συμπληρωμένα έτη ηλικίας και προϋπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021), με την προϋπόθεση ότι με τη διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας αποδεδειγμένα συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού ποσού (50% της Επιλογής 1), των ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού (συμπεριλαμβανομένου του μικτού ποσού των 15 μικτών μηνιαίων μισθών), δε θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 200.000.
ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Άμεση Αποχώρηση με Υποβολή Αίτησης μετά τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 (ισχύει και για τις δύο Κατηγορίες)

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτές από την Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, θα καταβάλλεται αποκλειστικά το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 ή του Ν. 4194/2013 για δικηγόρους, όπως κάθε φορά θα ισχύουν, προσαυξημένο κατά 50%, ως οικειοθελής εφάπαξ αποζημίωση λόγω συμβιβασμού/συναινετικής λύσης της σύμβασης εργασίας ή σχέσης έμμισθης εντολής και εντός των ορίων που αναφέρονται στο σημείο Δ της Επιλογής 1. Διευκρινίζεται ότι, κατά το ανωτέρω διάστημα, δεν θα ισχύουν τα ποσά που προκύπτουν από τις Επιλογές 1 και 2.

4. Πρόσθετες Παροχές

Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement”, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται, αφορούν:

– Στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας

– Στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «Brokerage», δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουν την επαφή τους με την Τράπεζα, μέσω εναλλακτικών δικτύων τρίτων.

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1 και 3) ή από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης (ή έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας), με τους υφιστάμενους όρους του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό, εντός της ανωτέρω πενταετίας.

Ειδικά για τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω (συμπληρωμένα έτη ηλικίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021), που εμπίπτουν στην Κατηγορία Α, μετά το πέρας της ανωτέρω πενταετίας, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) θα συνεχίσει να ισχύει για τους ίδιους και για ένα ήδη ασφαλισμένο εξαρτώμενο μέλος της επιλογής τους (εφόσον τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη είναι περισσότερα από ένα), για επιπλέον πέντε (5) έτη, με τους υφιστάμενους όρους του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό, εντός της ανωτέρω επιπλέον πενταετίας.

Σε αυτή την περίπτωση, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) θα φτάσει συνολικά σε διάρκεια τα 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1 και 3) ή από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2).

Κάλυψη Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (αφορά μόνο τη Μακροχρόνια Άδεια)

Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την Τράπεζα / Θυγατρική / Μητρική Εταιρεία των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό, όπως και η συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του προγράμματος όπως θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό.

Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (Επιλογή 1 και 3), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την Επιλογή 1 (Άμεση Αποχώρηση) ή με το εφάπαξ ποσό της Επιλογής 2 (Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια) ή με την αποζημίωση της Επιλογής 3 (Άμεση Αποχώρηση με Υποβολή Αίτησης μετά τις 22.11.2021).

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της Επιλογής 1 και 3, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην Επιλογή 2, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή θα συμψηφιστούν με αυτό.

Προγράμματα Υποστήριξης EAPs

Δυνατότητα αξιοποίησης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης (ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας), των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης (ΕΑΡs) παρέχεται στο συμμετέχοντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες αφορούν σε 24/7 Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης και 5 ετήσιες συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους συμβούλους, βάσει του θέματος που απασχολεί τον ωφελούμενο ή το μέλος της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες των Προγραμμάτων Υποστήριξης διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

5. Προαιρετική Συμμετοχή

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης