Τα οικονομικά μεγέθη της για το γ΄ τρίμηνο του 2020 καθώς και τις εξελίξεις της δραστηριότητας της, ανακοίνωσε η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε 113,58 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 230,57 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020, έναντι 162,96 εκατ. ευρώ και 326,98 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Tο μεταφορικό έργο των πλοίων κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 45% στους επιβάτες, κατά 30% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 το μεταφορικό έργο των πλοίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 51% στους επιβάτες, κατά 37% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 38,79 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 57,48 εκατ. ευρώ και 72,98 εκατ. ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 24,54 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 3,33 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 46,22 εκατ. ευρώ και 41,37 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,14 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημίες 28,81 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών 41,95 εκατ. ευρώ και 30,90 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρίας «για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια την εταιρία, διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται σε 101,72 εκατ. ευρώ στις 30.09.2020, έναντι 105.33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, ενώ σύναψε συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της ανακοίνωσης τονίζεται πως η διοίκηση του ομίλου «κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του ομίλου, για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης