Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης στις συντάξεις των μηχανικών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, 14:39
Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης στις συντάξεις των μηχανικών
Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής προσαύξησης των συντάξεων των μηχανικών που συνταξιοδοτούνται μετά την 12/5/2016 εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με αυτή:

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται θα υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη της βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης .

Υπαγόμενα στην κοινοποιούμενη ρύθμιση πρόσωπα

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της παροχής για το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μέχρι 31/12/2015 αφορά ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ για τους οποίους η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού που προβλέπεται από το ν.4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη),

Υπολογισμός συντάξιμου μισθού

Ο συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της παροχής προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Υπολογισμός συντελεστή αναπλήρωσης

Όπως προαναφέρθηκε, η επιπλέον παροχή που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι της Ειδικής Προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Για τον καθορισμό των επιπλέον μονάδων ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ασφαλίστρου της Ειδικής Προσαύξησης όπως αυτό προβλέπεται από 1/1/2007, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ειδικής Προσαύξησης.

Συνεπώς, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, πριν και μετά την 1/1/2007, θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει 12 επιπλέον μονάδες ασφαλιστικής εισφοράς. Στις περιπτώσεις όμως που για εμμίσθους ασφαλισμένους, για χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/2007, προβλέπεται υψηλότερο ασφάλιστρο (ασφαλισμένου και εργοδότη), για λόγους χρηστής διοίκησης, θα λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ασφάλιστρο. Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2015, εφόσον έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011 πρόσθετη εισφορά ύψους 2%, αυτή συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης.

Προσμέτρηση αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης

Χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ ή στην Ειδική Προσαύξηση βάσει των οικείων διατάξεων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει μετά την 1/1/2002, Για τον καθορισμό του συντελεστή αναπλήρωσης λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα εάν η αναγνώριση έχει γίνει πριν ή μετά την 1/1/2002.

Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, αναγόμενο σε μηνιαίο εισόδημα βάσει του προβλεπόμενου για την αναγνώριση ασφαλίστρου, προστίθεται στο μηνιαίο εισόδημα του έτους υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και προσαυξάνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, ανεξάρτητα εάν η καταβολή της εισφοράς αναγνώρισης γίνει εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις ή με παρακράτηση από την σύνταξη.

Για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης, θεωρείται ότι για αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 όσο και με άλλες διατάξεις, έχει καταβληθεί ασφάλιστρο ύψους 12%.

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση μετά την 1/1/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011 δόθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης των προβλεπόμενων από το ανωτέρω άρθρο χρόνων ασφάλισης, για τα πρόσωπα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με προϋποθέσεις που διαμορφώθηκαν με βάση το άρθρο 10 του ν.3863/2010. Η ανωτέρω όμως δυνατότητα, μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, παύει να υφίσταται.

Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και δεδομένου ότι η κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης έγινε αναδρομικά από 1/1/2016, αιτήσεις για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2016 έως και 12/5/2016 θα διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του ν.3996/2011, εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν τις ανακαλέσουν.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, 14:39