Νέα απαλλαγή από ειδικό φόρο ακινήτων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, 18:17
Νέα απαλλαγή από ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου επί ακινήτων και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν ανώνυμες μετοχές, εφόσον:

-αποδεικνύεται ότι όλες οι μετοχές επί του κεφαλαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία και

-ότι η μετοχική τους σύνθεση δεν μεταβλήθηκε λόγω μεταβίβασης μετοχών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.3091/2002  (νόμος για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων) ή την υπαγωγή τους στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (1-1-2003).

Τυχόν καταβληθέντα ποσά, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, δεν επιστρέφονται. Σημειώνεται ότι ο φόρος υπολογίζεται ετησίως με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, 18:17