Ποιοι αποκλείονται από τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 16:16
Ποιοι αποκλείονται από τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού
Εκτός των ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) θα τίθενται όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής, αλλά και τα δύο προηγούμενα έτη είχαν μετεγκατασταθεί ή μεταφέρει μέρος της παραγωγής τους σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Επίσης, όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να δεσμευτούν ότι για τα επόμενα δύο έτη από την έγκριση της ενίσχυσης δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν ή να μεταφέρουν μέρος της δραστηριότητάς τους. Αυτό προβλέπει ο νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός της Ε.Ε. (Κανονισμός 2017/1084) που τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του νέου τροποποιημένου ΓΑΚ στην εθνική νομοθεσία με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 76 τεύχος Β’) ορίζεται ότι:

«Από την 10-1-2018, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιημένου Γ.Α.Κ., τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (σ.σ.: οι διατάξεις του αναπτυξιακού) δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες μέχρι 10-1-2018 δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος, αν κατά τα δύο έτη που προηγούνται της υποβληθείσας αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή αν δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 16 τροποποιημένου Γ.Α.Κ.).

Ως “μετεγκατάσταση” ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση).

«Μεταφορά» υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ (σημείο 61α του άρθρου 2 του τροποποιημένου Γ.Α.Κ.)».

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε ένα από τα προαναφερθέντα καθεστώτα υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:

i) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς και ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί προσωρινά στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν εντός των επομένων δύο ετών, ενώ όσοι έχουν μετεγκατασταθεί ή μεταφέρει μέρος της δραστηριότητάς τους σε μία από τις 31 χώρες του ΕΟΧ (σ.σ.: τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) θα απεντάσσονται από τον αναπτυξιακό.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 16:16