Προϋπολογισμός: Νέα έξοδος στις αγορές, διαθέσιμα ασφαλείας και repos

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, 17:40
Προϋπολογισμός: Νέα έξοδος στις αγορές, διαθέσιμα ασφαλείας και repos
Το υπουργείο Οικονομικών προαναγγέλλει την έξοδο στις αγορές φέτος, ενώ «ερμηνεύει» την απόφαση του Eurgroup ως ένα βήμα για παροχή χρηματοδότησης και συγκεκριμένα ως ένα μαξιλάρι ασφάλειας διαθεσίμων μετά το τέλος του μνημονίου.

Παράλληλα, «αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον ποσού της τάξης των 5.500 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ενώ είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί νέα έκδοση ομολόγων» αναφέρει για τον προγραμματισμό του 2017 το ΥΠΟΙΚ στο ειδικό κεφάλαιο για το Χρέος του Προσχεδίου Προϋπολογισμού που κατατέθηκε λίγο νωρίτερα στη Βουλή.

«Η υπόθεση εκταμίευσης του παραπάνω ποσού σε συνδυασμό με την υπόθεση διατήρησής του ως ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας (cash buffer) εξηγεί την αύξηση του δημοσίου χρέους το 2017. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των παραπάνω εκταμιεύσεων, έστω μερικώς, θα υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στο ύψος του δημοσίου χρέους στο τέλος του 2017» εξηγεί.

Νέα έξοδος στις αγορές το 2018

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού επισημαίνεται ότι «με στόχο την αναδημιουργία επαρκούς ρευστότητας και μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ομολόγων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη δημιουργία επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΔ, αποκλειστικά από την διεθνή και εγχώρια αγορά κεφαλαίων μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, θα επιχειρηθεί εκ νέου η έξοδος στις αγορές».

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι στους σχεδιασμούς, μεταξύ άλλων, «περιλαμβάνεται σειρά νέων ομολογιακών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου με κομβικές διάρκειες, καθώς και ανταλλαγές παλαιοτέρων ομολόγων προερχόμενων από το PSI με νέα ομόλογα, στο πλαίσιο ενός συντεταγμένου προγράμματος διαχείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους (LME - Liability Management Exercise), κατά τα πρότυπα της πρόσφατης άκρως επιτυχημένης έκδοσης του νέου 5-ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήξης 2022 και της αντίστοιχης ανταλλαγής ΟΕΔ λήξης 2019, που έλαβαν χώρα την 1 Αυγούστου 2017».

Και προληπτική πιστοληπτική γραμμή

Στο Προσχέδιο γίνεται αναφορά/ερμηνεία της απόφασης του Ιουνίου για πιθανό μαξιλάρι διαθεσίμων που θα δοθεί στην Ελλάδα μετά το τέλος του μνημονίου.

«Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, από τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017, διασφαλίζεται η επί της ουσίας παροχή έμμεσης εγγύησης από τους Ευρωπαίους Εταίρους προς το ΕΔ για απρόσκοπτη έξοδό του στις αγορές, με πιθανή εκταμίευση στο τέλος του προγράμματος μέρους των αδιάθετων δανειακών κεφαλαίων του τρέχοντος προγράμματος, με στόχο τη δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας του Ελληνικού Δημοσίου».

«Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις για λήψη περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους σε μέσο – μακροχρόνιο ορίζοντα και την ενδεχόμενη σύνδεση αυτών με τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας τόσο του ΕΔ ειδικά, όσο και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, καθώς και στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος για τη χώρα, παράγοντες εξαιρετικά κρίσιμοι για οριστική έξοδο από την κρίση» επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ.

«Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των προαναφερόμενων διαχειριστικών στόχων θα έχουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη του παρόντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018.

Τα μέτρα αυτά έχουν ως κύρια επιδίωξη, εκτός άλλων, την αντιστάθμιση του υφιστάμενου επιτοκιακού κινδύνου του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους με στόχο τη βέλτιστη προβλεψιμότητα των μελλοντικών δαπανών εξυπηρέτησής του με προοπτική τη συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές», επισημαίνεται.

Στο προσχέδιο γίνεται επίσης αναφορά στα repos. «Κατά το τρέχον έτος συνεχίστηκε η αξιοποίηση και η βέλτιστη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μέσω εφαρμογής προγράμματος πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)» επισημαίνεται.

«Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2018 θα συνεχίσει να υλοποιείται και μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων» αναφέρεται.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, 17:46