Στα 455 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 13:22
Στα 455 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ
Θετική έκπληξη από την αναθεωρημένη πρόβλεψη για σημαντικό πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, που παραμετροποιεί σημαντικά δεδομένα για την οικονομία.

Σύμφωνα με εισήγηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ προς το σημερινό ΔΣ, η νέα πρόβλεψη για το πλεόνασμα του ασφαλιστικού υπερ-ταμείου αντιστοιχεί σε 455 εκατ. ευρώ έναντι 285 εκατ. ευρώ που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη και 200 εκατ. ευρώ που ήταν η πρόβλεψη που ενσωματώθηκε στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2018.

Σε αυτό υπάρχει η πρόβλεψη για έλλειμμα 700 εκατ. ευρώ φέτος στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, με βάση τα νεότερα δεδομένα, σημειώνεται θετική απόκλιση 1,150 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπροθέσμου.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Επί της Δ΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018

Τροποποιούμε τον αρχικά εγκριθέντα, με την Φ.ΕΦΚΑ/61266/2192/09.01.18 Απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργείου, προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τέταρτη φορά ως προς τα Έσοδα και Έξοδα, σύμφωνα με το συνημμένο Φύλλο Μεταβολών Νο 4.

Ειδικότερα :

Αυξάνεται η πίστωση εσόδου ΚΑΕ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης για ποσό 200.000.000 €, σύμφωνα με την 000 33 000082/2/25448/21.03.18 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αποπληρωθούν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι στις αρχικές μας προβλέψεις είχαν συμπεριληφθεί οι εκκρεμότητες για συντάξεις παρελθόντων ετών, προβαίνουμε σε ανακατανομή των πιστώσεων ανά κατηγορία σύνταξης, προκειμένου να παρακολουθείται διακριτά η απορρόφηση της επιχορήγησης.

Οι μειώσεις των ΚΑΕ κατηγοριών σύνταξης με ισόποση αύξηση ΚΑΕ 0615.00 Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που εξοφλούνται μέσω έκτακτης χρηματοδότησης, εμφανίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Φύλλο Μεταβολών Νο 4.

Επιπλέον, εγγράφεται νέα πίστωση εσόδου ΚΑΕ 6118Β Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων για λειτουργικές δαπάνες, για ποσό 8.154.935 €, σύμφωνα με την 00033000065/2/21164/13.03.18 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

Επισημαίνουμε ότι οι αρχικές μας προβλέψεις ως προς τις λειτουργικές δαπάνες προσαρμόστηκαν στο ανώτατο ύψος εξόδων ανά κατηγορία, όπως αυτές είχαν προβλεφθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής –ΜΠΔΣ και επομένως συμπεριλάμβαναν και τις εκτιμήσεις των απλήρωτων υποχρεώσεων, χωρίς διάκριση (παρελθούσες χρήσεις-τρέχουσα).

Η υιοθέτηση των ανώτατων συνολικών ορίων των μεγεθών σε συνδυασμό με τις απλήρωτες δαπάνες στις 31.12.17 έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ανάληψης υποχρεώσεων της τρέχουσας χρήσης.

Ως εκ τούτου, η πίστωση αυτή χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή μέρους ληξιπροθέσμων εκκρεμοτήτων λειτουργικών δαπανών και για το λόγο αυτό γίνεται καταγραφή σε διακριτούς ΚΑΕ, για τη συμψηφιστική εγγραφή της απορρόφησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με την ανάλυση του συνημμένου Φύλλου Μεταβολών Νο 4.

Ειδικότερα, αυξάνουμε την πίστωση ΚΑΕ 0439 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για ποσό 2.000.000 € ,προκειμένου να δεσμευτεί πρωτίστως η υποχρέωση της σύμβασης ΔΙΑΣ έτους 2018, σύμφωνα με την 28785/1083/17 Απόφαση Υπουργού για προέγκριση πολυετίας με ισόποση μείωση ΚΑΕ 0831 Ταχυδρομικά τέλη.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οι ανωτέρω ισόποσες αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν, διαμορφώνουν το με την προηγούμενη τροποποίηση εγκριθέν ταμειακό πλεόνασμα ποσού 85.200.000 € στο ποσό των 285.200.000 €.

Επίσης, το αρχικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών, πλεόνασμα της τάξης των 257.700.000 € διαμορφώνεται σε 457.700.000 €.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 13:24