Στο κυνήγι της μαύρης εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018, 09:15
Στο κυνήγι της μαύρης εργασίας
Αρχίζει το σαφάρι ελέγχων ενάντια στην αδήλωτη εργασία, καθώς δημοσιεύθηκε και από τον ΕΦΚΑ η απαιτούμενη απόφαση με την οποία τα πρόστιμα καθορίζονται μεν σε 10.500 ευρώ, μπορούν όμως να τριπλασιαστούν σε περίπτωση υποτροπής ή και να περιοριστούν στο 1/3 εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζομένου. Πλέον, οι διαδικασίες επίδοσης και καταβολής του προστίμου γίνονται εξαιρετικά σύντομες, ενώ υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επαναφορά του προστίμου σε 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ή ακόμη και στην αύξησή του κατά 200%.

Οι διαδικασίες επίδοσης και καταβολής του προστίμου γίνονται εξαιρετικά σύντομες, ενώ υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επαναφορά του προστίμου σε 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ή ακόμη και στην αύξησή του κατά 200%Αναλυτικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων που εκδόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία παραμένει στις 10.500 ευρώ. Μάλιστα, αμέσως μετά την επίδοση του προστίμου, ο εργοδότης οφείλει να ασφαλίσει για τρεις μήνες τον εργαζόμενο, καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Εφόσον επιλέξει την πρόσληψη του εργαζομένου, το πρόστιμο μειώνεται. Η μείωση, δε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χρόνο πρόσληψης. Δηλαδή, θα πέσει σε 7.000 ευρώ εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, σε 5.000 ευρώ εάν η πρόσληψη είναι διάρκειας έξι μηνών και σε 3.000 ευρώ εάν υπογραφεί σύμβαση εργασίας ενός έτους.

Ο εργοδότης στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο για αδήλωτη εργασία έχει περιθώριο 27 ημερών να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία πρόσληψης ώστε να μειώσει σημαντικά το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει.Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Στην περίπτωση, δε, που υπάρξει μείωση του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται εντός πέντε εργασίμων ημερών να προσκομίσει στο ΣΕΠΕ ή στον ΕΦΚΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχει κάποιος προβλεπόμενος λόγος. Εάν παρά την έκπτωση διαπιστωθεί ότι προχώρησε σε μείωση του προσωπικού για λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. συνταξιοδότηση), βεβαιώνεται εις βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο ποσό του αρχικού προστίμου.

Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την επίδοση. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.).

Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης, θα μπορεί να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018, 09:28