Επ. Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμου στην Motor Oil Investment

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, 19:17
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Επιβολή προστίμου στην Motor Oil Investment
Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 65.000 ευρώ στην εταιρεία «MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED», αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Ειδικότερα, το ΔΣ της ΕΚ αποφάσισε:

Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.

Tην έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε." για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 51.728.103 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της, οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή ίσου αριθμού προνομιούχων, άνευ ψήφου, ονομαστικών μετοχών, κατόπιν της από 29.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Τη χορήγηση άδειας για την ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND της εταιρείας "METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ" από την εταιρεία "ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ".

Την επιβολή προστίμου στην εταιρεία "MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED" α) € 15.000 για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9,10 και 14 του ν. 3556/2007 και β) € 50.000 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3461/2006, σχετικά με την εταιρεία ""ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" της οποίας είναι μέτοχος.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, 19:17