Μικρά πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2019, 19:12
Μικρά πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 23.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 9.000 ευρώ στην «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως διάδοχο της «ΑΤΕ BANK», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΚΡΕ.ΚA Α.Ε. λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρείας.

-Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο

Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2019, 19:15