Πρόστιμα €17.500 από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, 18:40
Πρόστιμα €17.500 από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας "ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A." προς τους μετόχους της εταιρίας "Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παράλληλα, το Δ.Σ. αποφάσισε:

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία "EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.500 στον κ. Χρίστο Βάκη, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π."

•    Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία "ALDEN GLOBAL CAPITAL LLC", για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019, 18:40