Πρόστιμα 463 χιλιάδες ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, 18:01
Πρόστιμα 463 χιλιάδες ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 801/28.11.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €463.000 σε δέκα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: € 109.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία TP LUX HOLDCO SARL, € 64.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP, € 62.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία DUET GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, € 58.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία SILVER ROCK FINANCIAL (UK) LLP, € 44.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAXTON INTERNATIONAL LTD, € 20.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HENDERSON GLOBAL EQUITY MULTI STRATEGY MASTER FUND, € 64.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HENDERSON LUTRA FUND, € 17.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUND, € 13.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία LYXOR THIRD POINT FUND LIMITED και € 10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία SG ALPHA EMERGING EUROPE FUND.

Αποφάσισε επίσης:

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 στον κ. Φίλιππο Πετρίδη για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1, του ν. 3606/2007, ήτοι για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 40.000 στον κ. Κωνσταντίνο Βαδάλα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3606/2007, ήτοι για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στην εταιρία "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε." για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών της για την περίοδο που έληξε στις 30.9.2012.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 9.000 στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται από τα άρθρα 4, 13 και 14 της υπ’ αριθ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στην "HSBC BANK PLC" για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην "CITIBANK EUROPE Plc" για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται από τα άρθρα 13 και 14 της υπ’ αριθ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην "ATTICA BANK", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύεται από τα άρθρα 13 και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας "ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρίας.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας "ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ." κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρίας.

• Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της παρ. 1 περ (δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3606/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, 18:18