Πρόστιμα συνολικού ύψους €332.000 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 18:44
Πρόστιμα συνολικού ύψους €332.000 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Στην επιβολή προστίμων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα συνολικού ύψους 332.000 ευρώ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 818η/15.5.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 295.000 σε τέσσερα νομικά και τρία φυσικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 (χειραγώγηση της αγοράς) κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας "ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 23.03.2011 έως 30.06.2011. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 100.000 στον κ. Θεοδωρίδη Παναγιώτη, € 50.000 στην εταιρία AXON XΑΕΠΕΥ, € 40.000 στον κ. Ιντζίρη Σάββα, € 30.000 στην INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ, € 30.000 στην MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, € 20.000 στον κ. Κατσάρκα Παύλο, και € 15.000 στην EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Επίσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στην εταιρία MEGA EQUITY για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, για την ίδια υπόθεση.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στο νομικό πρόσωπο ZEUXIS INNOVATIONS LTD για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στον κ. Νικόλαο Μανωλίτση για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 και προστίμου ύψους € 3.000 στην SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών στη μετοχή της Εταιρίας "Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ" που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 03.08.2015 έως 30.09.2015.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 6.000 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 13, 14, 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 2, 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 2.000 στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 12 του ν. 1969/1991, λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση του εποπτικού της έργου.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 2.000 στην SIGNET Α.Ε.Ε.Δ. για παράβαση διατάξεων σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 18:44