Πρόστιμο €20.000 στην Folli Follie από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, 18:05
Πρόστιμο €20.000 στην Folli Follie από την Επ. Κεφαλαιαγοράς
Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε:

• Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παράβαση του σημείου (ε) του άρθρου 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη διατήρησης διαθεσίμων πελατών της σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από τους λογαριασμούς της εταιρίας.

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία "ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ", για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 (β) και του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν.4209/2013.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, 18:05