ΧΑ: Από 15/3 στην ΕΝ.Α. οι μετοχές της Foodlink χωρίς δικαίωμα στην ΑΜΚ - Τα όρια διακύμνασης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, 18:33
ΧΑ: Από 15/3 στην ΕΝ.Α. οι μετοχές της Foodlink χωρίς δικαίωμα στην ΑΜΚ - Τα όρια διακύμνασης
Από 15/03/2018, οι μετοχές της Foodlink είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων με έκδοση 10.005.765 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 3 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 4 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,30.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 20/03/2018 έως και 05/04/2018 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 20/03/2018 έως και 29/03/2018.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 15/03/2018, ορίζονται ως εξής: +10% (και κατ' επέκταση +20%) στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (14/03/2018): € 0,6300 και -10% (και κατ' επέκταση -20%) στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,4900.

Προσαρμοσμένη τιμή: € 0,4900

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (14/03/2018): € 0,6300

Ανώτατο όριο +10%: € 0,6900

Ανώτατο όριο +20%: € 0,7550

Κατώτατο όριο -10%: € 0,4420

Κατώτατο όριο -20%: € 0,3920

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, τα ανώτατα και κατώτατα όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 0,4900

Ανώτατο όριο Α΄ + 40,82%: € 0,6900

Ανώτατο όριο Β΄ + 54,09%: € 0,7550

Κατώτατο όριο Α΄- 10%: € 0,4420

Κατώτατο όριο Β΄- 20%: € 0,3920

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, 18:33