Παραπέμπεται η χώρα στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για ανεπαρκή προστασία του δικτύου Natura 2000

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019, 11:01
Παραπέμπεται η χώρα στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για ανεπαρκή προστασία του δικτύου Natura 2000

Οι πρόσφατες πυρκαγιές προκαλούν έντονα ερωτήματα γιατί δεν υπήρξε φροντίδα πρόληψης, όταν μάλιστα είχε στη διάθεσή της έξι χρόνια για να καταγράψει τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους εντός των ορίων τους, ώστε στη συνέχεια να θέσει στόχους για την προστασία τους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

Το πλαίσιο για την προστασία των περιοχών Natura 2000 θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για τις Βρυξέλλες, αφού αποτελεί ουσιαστικά το σημαντικότερο όπλο στη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας της Ευρώπης.

Παρ΄όλο που το ελληνικό κράτος είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες, απέτυχε να προστατέψει επαρκώς τη βιοποικιλότητα της χώρας, με αποτέλεσμα να έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Στο κεφάλαιο - Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και τους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ: Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρώτον, στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, επειδή δεν υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών  [οδηγία (ΕΕ) 2016/1148].

Δεύτερον, στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία και την Τσεχία, επειδή δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά τους κανόνες για τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (οδηγία 2002/22/ΕΚ), ιδίως με την εξασφάλιση ισοδύναμης πρόσβασης για τους χρήστες με αναπηρία.

Επίσης:

Βιώσιμα βιοκαύσιμα: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων [οδηγία (ΕΕ) 2015/1513].

 Σκοπός της οδηγίας είναι να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης επέρχεται όταν οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η αλλαγή αυξάνει την πίεση για τη χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές, ώστε να καλυφθεί η εν λόγω ζήτηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες όπως τα απόβλητα και τα κατάλοιπα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εάν το ΔΕΕ κρίνει ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει την κοινοτική νομοθεσία για τις περιοχές Natura 2000, θα ζητήσει από τις εθνικές αρχές να λάβουν μέτρα συμμόρφωσης. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Αθήνα πολύ δύσκολα θα αποφύγει αυτή την πρώτη «καταδίκη» από το ΔΕΕ.

Όπως κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, με βάση την κοινοτική νομοθεσία η Ελλάδα κλήθηκε να εντοπίσει και να προτείνει κατά τόπους περιοχές που κατά την εκτίμησή της είναι σημαντικές για τη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων που απαντώνται εντός των ορίων τους. Η χώρα ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της και στα μέσα της περασμένης δεκαετίας απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία λίστα με περιοχές που σύμφωνα με την επιστημονική γνώση της εποχής έπρεπε να ενταχθούν στο Natura 2000.

Κατά το διάστημα μη συμμόρφωσης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Κομισιόν ζητούσε επανειλημμένως από την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Τον Φεβρουάριο του 2015 έστειλε προειδοποιητική επιστολή, ενώ τον Φεβρουάριο του 2016, όταν αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος, ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία η Επιτροπή ανέφερε ότι η χώρα «δεν έχει καθορίσει τις απαιτούμενες προτεραιότητες, ούτε έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς», συμπληρώνοντας ότι «η σημαντική αυτή απόκλιση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους δεν επιτρέπει την ορθή προστασία και διαχείριση των τόπων και συνιστά μείζονα απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνοχή του δικτύου Natura 2000 στο σύνολό του». Η Ελλάδα είχε προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, ωστόσο δεν το έκανε.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των κριτηρίων για την επιμέτρηση ενός πιθανού προστίμου βρίσκονται η σπουδαιότητα των κανόνων που παραβιάστηκαν, οι συνέπειες της παραβίασης στα γενικά και ειδικά συμφέροντα, καθώς και η περίοδος μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Από το παραπάνω ιστορικό της υπόθεσης προκύπτει ότι αμφότερα τα κριτήρια θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για την ελληνική πλευρά, αν η Ελλάδα οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον του ΔΕΕ.

Η μεγάλη εικόνα από την παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ είναι η πεισματική άρνηση των ελληνικών Αρχών να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και νομοθεσία για την προστασία μερικών από τις πλουσιότερες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας, οι οποίες, χάρη στη χλωρίδα και την πανίδα τους, πέρα από την αυταξία τους, συμβάλλουν και στην ενίσχυση του τουρισμού και την ανάπτυξη της οικονομίας. Λεφτά υπάρχουν, τεχνογνωσία υπάρχει, κατά τη συνήθη πρακτική λείπει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η πολιτική βούληση.

Πληροφορίες από εκτενές ρεπορτάζ του  Θοδωρή  Χονδρόγιαννου στο insidestory.gr/

Και https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-4251_el.htm

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019, 11:06