Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, 03:40
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι ΝΠΙΔ ειδικά ανεγνωρισμένο ως Σωματείο που έχει ως σκοπό την προστασία παιδιών που έχουν χάσει τους φυσικούς γονείς τους και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς ενισχύοντας τον θεσμό της οικογένειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προτίθενται να κατασκευάσουν ΦΒ σταθμό ισχύος 99.90kW στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη Αττικής. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου το Σωματείο έχει υπογράψει σύμβαση με τη ΔΕΗ και έχει εξοφλήσει τις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο, ενώ παράλληλα έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο στον ΔΕΣΜΗΕ για την σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα απευθύνει με την παρούσα επιστολή ανοιχτή πρόσκληση προς τους κατασκευαστές εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών έργων όπως καταθέσουν οικονομο-τεχνικές προσφορές για την κατασκευή του προαναφερόμενου έργου βάσει των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν. Το έργο θα κατασκευαστεί εφόσον υπογραφεί η σύμβαση πώλησης μεταξύ του Σωματείου και του ΔΕΣΜΗΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού συστήματος θα γίνει, βάσει των μελετών που έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς, στις στέγες των σπιτιών του Χωριού Ενημερωτικά αναφέρεται ότι κάτω από τα κεραμίδια των κατοικιών υπάρχει τσιμεντένια πλάκα, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η διασπορά των στεγών για τον υπολογισμό των καλωδιώσεων. ( επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα εγκατάστασης και λοιπά στοιχεία). Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής:

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
• Πλαίσια με θετική ανοχή στην ισχύ τους (π.χ. +0/+3)
• Πιστοποιημένα κατά ΕΝ 61215 ή IEC 61215 ή ισοδύναμες
• Ισχύς τουλάχιστον 240W ώστε να επιτευχθεί το 100% της χωροθέτησης επί στεγών
Μετατροπείς
• Προστασία κατά του φαινομένου της νησιδοποίησης κατά DIN V VDE V 0126-1-1
• Βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 97%
• Συμβατοί με σύστημα παρακολούθησης απόδοσης
Βάσεις
• Αλουμινένιες ή/και από ανοξείδωτο χάλυβα
• Πιστοποιημένες από αρμόδιο φορέα
Καλωδιώσεις - Πίνακες
Λόγω της επισκεψιμότητας παιδιών σε όλη την έκταση του χώρου, θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη σήμανση και κάλυψη των καλωδιώσεων (π.χ. σχάρες κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των παιδιών και του λοιπού προσωπικού-επισκεπτών.
Στους Ηλεκτρολογικούς Πίνακες θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει αντικεραυνική προστασία AC και DC επιπλέον της Γείωσης.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και της μεθοδολογίας εγκατάστασης, εγγυήσεις καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, κόστος συντήρησης (αν προβλέπεται), κόστος κατασκευής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται , χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τρόπο πληρωμής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sos-villages.gr η να επικοινωνήσετε με τον Χ. Καλαντζάκο στο τηλέφωνο 210 33 13 661 (εσωτ. 20). Για αυτοψία του χώρου εγκατάστασης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210. 89 70 748-9. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ckalantzacos@sos-villages.gr,η ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ερμού 6, 105.63, Αθήνα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, 03:43