Στα τέλη Ιανουαρίου τα αποτελέσματα για τον κίνδυνο από την περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Μάτι

Στα τέλη Ιανουαρίου τα αποτελέσματα για τον κίνδυνο από την περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Μάτι
Σε ανακοίνωση προς τον Τύπο, ο καθηγητής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογιών, αναφέρει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τις μετρήσεις περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο Μάτι που διεξήχθησαν και διεξάγονται υπό την επίβλεψή του, σε δείγματα που ελήφθησαν 1-2 εβδομάδες μετά το πέρας της πυρκαγιάς, στις αρχές προς μέσα Αυγούστου 2018.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τα μέχρι τώρα επαληθευμένα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με τα μέταλλα και τα μεταλλοειδή. Από
τις μέχρι τώρα αναλύσεις, και συγκρίνοντας τις τιμές που μετρήθηκαν στην καμένη περιοχή με τις αντίστοιχες τιμές σε μη καμένα εδάφη, παρατηρήθηκε ελεγχόμενη αύξηση (της τάξης του 20% κατά μέσον όρο) των επιπέδων των περισσότερων μετάλλων. Πέρα από τις μεταβολές της μέσης τιμής ανάμεσα στις περιοχές από τις οποίες πέρασε η φωτιά και σε αυτές από τις οποίες δεν πέρασε, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χωρική διακύμανση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πυρκαγιά, η οποία προκύπτει συγκρίνοντας τις μετρημένες τιμές σε καμένες  περιοχές με τις αντίστοιχες μετρήσεις στο έδαφος μη καμένων αλλά γεωλογικά συναφών περιοχών.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε πιθανές περιοχές που χρήζουν περαιτέρω παρεμβάσεων για τον πλήρη καθαρισμό τους. Τα συμπεράσματα αυτά όμως θα πρέπει να βγουν όταν θα έχουμε διαθέσιμα τα πλήρη αποτελέσματα των μετρήσεων συνεκτιμώντας τον σωρευτικό κίνδυνο από την περιβαλλοντική έκθεση σε μέταλλα και οργανικές ενώσεις που εκλύθηκαν από την πυρκαγιά, δηλαδή στο τέλος Ιανουαρίου 2019».

Οι αναλύσεις έγιναν τόσο από το εργαστήριο mΠεριβαλλοντικής Μηχανικής όσο και από το εθνικό ινστιτούτο ερευνών της Ισπανίας και το ινστιτούτο Josef Stefan της Σλοβενίας, διεθνή κέντρα με πολυετή πείρα και διαπίστευση στις σχετικές αναλύσεις και εθνικά κέντρα αναφοράς με διαφορετικές τεχνικές ώστε να διασφαλιστεί η πιστότητα και η πληρότητα των μετρήσεων σύμφωνα με το πρωτόκολλο του επιστημονικού προγράμματος CROME.

«Μέχρι σήμερα τα μόνα αποτελέσματα που είναι πλήρως διαθέσιμα και έχουν επαληθευθεί είναι τα
αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με τα μέταλλα. Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στις οργανικές ενώσεις στα δείγματα υπό ανάλυση δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Αναμένεται να έχουμε την πλήρη εικόνα σχετικά με τη συνολική επιβάρυνση του εδάφους και των επιφανειακών νερών στην περιοχή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019», αναφέρεται.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, 19:34