Υπουργικό Συμβούλιο : 18 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ στις τράπεζες

Υπουργικό Συμβούλιο : 18 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ στις τράπεζες
Ενδιάμεση ρύθμιση-«γέφυρα», όπως την χαρακτήρισαν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες- για την αύξηση της ρευστότητας στις τράπεζες από τα κονδύλια του EFSF, ενέκρινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε το απόγευμα.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καθορίζεται το πλαίσιο για να καταβληθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το ποσό των 18 δισ. ευρώ από τα 25 δισ που έχει ήδη στείλει για την ανακεφαλαιοποίηση το EFSF.

Η εισήγηση Φ. Σαχινίδη

Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, εισηγήθηκε τις αναγκαίες συμπληρώσεις του άρθρου 6 του ν.3864/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν τα προκύπτοντα ζητήματα από τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια ανακεφαλαιοδότησης των τελευταίων, κατ΄ εκτέλεση της από 15/3/2010 συναφθείσης Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με το ΕΤΧΣ (EFSF) και, μέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα ορίζονται:

- Οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, προκειμένου το Ταμείο να προκαταβάλει την εισφορά του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

- Η προκαταβαλλόμενη εισφορά (η οποία συνίσταται σε τίτλους του EFSF) κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που παρακολουθείται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρείται.

- Ορίζεται ότι η θεσπιζόμενη διαδικασία μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση της ΤτΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ευρ. Επιτροπής, της ΕΚΤ και του EFSF.

- Παρέχεται εξουσιοδότηση για τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων προεγγραφής μεταξύ ΤΧΣ, ΕΤΧΣ (EFSF) και πιστωτικού ιδρύματος.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις εξασφαλίζεται πλήρως, σύμφων με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήματος κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, 19:42