Όλο το πολυνομοσχέδιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014, 22:40


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Σημαντικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση των φοροελεγκτικών-φοροεισπρακτικών υπηρεσιών και την απλοποίηση του φορολογικού καθεστώτος φέρνει το πολυνομοσχέδιο (232 άρθρα) του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου.

Το σχέδιο νόμου καθορίζει επίσης, τη δημιουργία συντελεστή βιωσιμότητας στα μετοχικά ταμεία στρατού, αεροπορίας και ναυτικού, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας νέων ελλειμμάτων. Το ίδιο θα ισχύει και για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους που χορηγούν εφάπαξ παροχές.

Διαβάστε αναλυτικά τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα που ξεκλειδώνουν τη δόση του 1 δις ευρώ.

Το σχέδιο νόμου ορίζει:

-Από 1.1.2015 κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και συγκεκριμένα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

- Την απενεργοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, για όσους υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν πάψει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα ή φοροδιαφεύγουν ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.

-Αναγνωρίζονται οι αποδείξεις αγοράς αγαθών για την παροχή της έκπτωσης φόρου έως 2.100 ευρώ σε μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και οι αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες για τις φετινές εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Καταργείται η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ από τη χρήση 2014 που σημαίνει ότι δεν θα υποβληθεί τον Ιανουάριο του 2015 και τα επόμενα έτη. Επέρχονται και μια σειρά από νομοτεχνικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

- Δημιουργούνται 400 νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, του κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εφοριακών, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

- Από την 1.1.2015, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

- θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ), που χορηγούν μέρισμα στους ασφαλισμένους τους. Με κοινή, δηλαδή, απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

-Από 1.1.2015 στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄143) θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ισχύει και για τους φορείς - τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, χωρίς να δημιουργούνται στο μέλλον νέα ελλείμματα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους.

Τι προβλέπεται για τον αιγιαλό

Προθεσμία 18 μηνών δίνεται ουσιαστικά προκειμένου να οριοθετηθεί ο αιγιαλός σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυομοσχεδίου.
Οι αλλαγές που επιφέρει το πολυνομοσχέδιο είναι:

Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με βάση έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάνει προκαταρκτική χάραξη οριογραμμής αιγιαλού και διαβιβάζεται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., με την υποχρέωση:

α) μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. να υποδείξει στις Κτηματικές Υπηρεσίες ποια τμήματα της οριογραμμής πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας.
β) εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρεσίες να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β), η γραμμή αιγιαλού, προκαταρκτική και οριστική θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με την χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού. Τυχόν πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού.

Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή καθορισμού, η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική.

Τι αλλάζει στο επικουρικό ταμείο των ένστολων

Την ενοποίηση επικουρικών ταμείων, την εισαγωγή συντελεστή βιωσιμότητας για τα εφάπαξ βοηθήματα, τη δυνατότητα μετατροπής επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά και την κατάργηση κοινωνικών πόρων προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου από την 1.1.2015 ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΕΠΑΣΑ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η ένταξη στο ΕΤΕΑ «κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Προβλέπεται επίσης, ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κάθε φορά, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα καθοριστούν οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, «ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Με άλλες διατάξεις, διασφαλίζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα συγκεκριμένα ταμεία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 να μετατραπούν αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014, 22:44