Πράσινο φως για αποκρατικοποιήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 17:34
Πράσινο φως για αποκρατικοποιήσεις
Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, πέραν της υπάρχουσας νομοθεσίας, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «στην έννοια της «αξιοποίησης» υπάγεται κάθε είδους συναλλαγή, δικαιοπραξία και εν γένει ενέργεια, ή πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, μέσω της οποίας δύναται το Δημόσιο, κατά την κρίση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, να αποκομίσει οποιαδήποτε άμεση, ή έμμεση ωφέλεια».

Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων να αποφασίζει την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και να εισηγείται την ίδρυση ημεδαπών εταιρειών (είτε ως μόνος μέτοχος, είτε ως εταίρος, είτε από κοινού με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο), οι οποίες θα μπορούν να προβαίνουν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Εποπτεύων υπουργός της Επιτροπής, ορίζεται ο υπουργός Οικονομικών, ενώ η υλοποίηση των αποφάσεων της ΔΕΑ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου του 2002 για τις αποκρατικοποιήσεις και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σημειώνεται πως οι συμβάσεις αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, ή επιβάρυνση του δημοσίου, ή τρίτων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010, 17:34