Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. που ορίστηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/397162/38677/35212/2331/28.11.2016 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 658/02.12.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 06.12.2016, αποτελούνταν από τους/τις: Γιάννη Μηλιό (πρόεδρο), Πέτρο Σταυριανό (αντιπρόεδρο), Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, Γιώργο Κουρουπό, Μάρθα Φωστέρη, Έφη Γιαννοπούλου και Νίκο Ερηνάκη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, παραιτήθηκαν οι Γ. Μηλιός και Γ. Κουρουπός και αντικαταστάθηκαν από την Ελευθερία Ράπτου (αντιπρόεδρος) και την Ευτυχία Δημητρίου, ενώ τη θέση του προέδρου ανέλαβε ο Π. Σταυριανός.  Ανταποκρινόμενα στο αίτημα της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, τα μέλη του ΔΣ υπέβαλαν την παραίτησή τους στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναλαμβάνοντας ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρους υπαγωγής της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. στους κανόνες λειτουργίας του Δημοσίου, το ΔΣ επικεντρώθηκε στην οργανωτική και διοικητική αναβάθμιση του οργανισμού, στην εμπέδωση του νέου καθεστώτος λειτουργίας, στη χρηστή και συνετή οικονομική διαχείριση και, κυρίως και δι’ αυτών, στην υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ώστε να ανταποκρίνεται στο κύρος και την ιστορία του θεσμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ως προς την καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Οργανισμού και σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, θέσαμε ως στόχο να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί η παράδοση του Οργανισμού, α) φιλοξενώντας υψηλού επιπέδου ελληνικές και διεθνείς καλλιτεχνικές δημιουργίες από όλους τους τομείς της τέχνης, β) ενισχύοντας τον παιδευτικό-μυητικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ γ) προβάλλοντας τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό γ) διευρύνοντας το κοινό του Φεστιβάλ μέσα από το άνοιγμα σε νέα κοινά δ) προσελκύοντας το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό κοινό και ε) ασκώντας μια κοινωνικά ευαισθητοποιημένη πολιτική όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις εκδηλώσεις του.

Παρά τα πολλά προβλήματα του Οργανισμού, που αφορούν το νομικό καθεστώς που το διέπει αλλά και τις δυσκολίες προσαρμογής σε νέες διοικητικές και διαχειριστικές συνθήκες, τη διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, τα προβλήματα στις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, τις συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας κ.ά., το απερχόμενο ΔΣ κινήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του σε τρεις βασικούς άξονες:

Α. Διοικητική και Οργανωτική Ανασυγκρότηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέσω αποφάσεων και ενεργειών του απερχόμενου ΔΣ, πληρώθηκε η θέση του Γενικού Διευθυντή, συγκροτήθηκαν διοικητικές μονάδες και ορίστηκαν υπεύθυνοι σε αυτές, δημιουργήθηκαν υποδείγματα/πρότυπα για τις διοικητικές διαδικασίες, εκπαιδεύθηκαν οι υπάλληλοι και δημιουργήθηκε σταδιακά μια συγκροτημένη οργανωτική δομή. Παράλληλα έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε η Ελληνικό Φεστιβάλ να προσαρμοστεί στη λογική της δημοσιότητας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ) και στα δεδομένα των φορέων γενικής κυβέρνησης.
 
Β. Εξορθολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης

Κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου ΔΣ, η Ελληνικό Φεστιβάλ διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, εκπαιδεύοντας παράλληλα το προσωπικό της στη διαχείριση του έργου.

Συγκροτήθηκε και εκπαιδεύτηκε ομάδα σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνισμών, η οποία διενέργησε πλήθος συμβατικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών και σήμερα διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και την εξοικείωση με τις απαιτήσεις του ν.4412/2016. Αναμορφώθηκε προς όφελος της Εταιρείας η τιμολογιακή της πολιτική και τα ανταλλάγματα παραχώρησης των χώρων του Ηρωδείου και του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου. Έγιναν βελτιώσεις στις κτιριακές υποδομές της εταιρείας και ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος εισιτηρίων. Τέλος, για τρία συναπτά έτη, η εταιρεία παρουσίασε πλεονασματικά ισοζύγια.

Γ. Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργανογράμματος Εταιρείας

Προτεραιότητα της Διοίκησης αποτέλεσε η δημιουργία ενός ορθολογικού, ευέλικτου και λειτουργικού οργανισμού. Το σχέδιο που επεξεργάστηκε το ΔΣ τέθηκε σε διαβούλευση με το Σωματείο των Εργαζομένων της Εταιρείας, ενώ υποβλήθηκε, για επεξεργασία και παρατηρήσεις, στα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Πολιτισμού, Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Η διαδικασία υπήρξε επίπονη και διήρκεσε πολύ χρόνο, ωστόσο σήμερα ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα της Εταιρείας είναι έτοιμος και ήδη είχε συγκληθεί τον περασμένο Ιούνιο η ΓΣ της Ελληνικό Φεστιβάλ με αντικείμενο την έγκρισή του. Για λόγους ανεξάρτητους της βούλησης του ΔΣ η ΓΣ δεν έλαβε χώρα, οπότε η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανογράμματος της Εταιρείας παραμένει σε εκκρεμότητα.

Δ. Στήριξη του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Το ΔΣ στήριξε πολλαπλώς το όραμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Κατ’ αρχήν με τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση της χρηματοδότησης του καλλιτεχνικού έργου και με την αύξηση των κονδυλίων για την προβολή του. Με τη συγκρότηση, την τελευταία χρονιά, μιας εξαιρετικής ομάδας marketing, που εξασφάλισε σημαντικές χορηγίες. Με την ολόπλευρη στήριξη των δύο ουσιαστικών παρεμβάσεών του: του «Ανοίγματος στην Πόλη» και του «Λυκείου της Επιδαύρου», παρεμβάσεις που πρέπει να ενισχυθούν και να αποτελέσουν θεσμούς. Τέλος, με τη στήριξη της πρωτοβουλίας του να ενισχύσει τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ της Επιδαύρου και να αναβαθμίσει το πρόγραμμα του Ηρωδείου με τη μετάκληση σημαντικών διεθνών μουσικών σχημάτων.

Αποχωρώντας, λίγους μήνες πριν τη θεσμική λήξη της θητείας του, το ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εργαζόμενους της Ελληνικό Φεστιβάλ, τη Γενική Διευθύντρια και τον Οικονομικό Διευθυντή. Χωρίς τη δική τους συμβολή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το όποιο έργο πραγματοποιήθηκε. Ευχαριστεί, επίσης, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή για τη συνεργασία στην κοινή προσπάθεια με στόχους την παραγωγή σημαντικού καλλιτεχνικού έργου και την αποτελεσματικότητα της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας της Ελληνικό Φεστιβάλ.

Στο νέο ΔΣ που μόλις διορίστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού ευχόμαστε επιτυχία στο έργο του και διαβεβαιώνουμε πως είμαστε στη διάθεσή του για κάθε αναγκαία ενημέρωση όσον αφορά τα πεπραγμένα της προηγούμενης Διοίκησης και τα ζητήματα που απομένουν να διευθετηθούν στην επόμενη περίοδο.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης