Στη δημοσιότητα η πρόταση του πρίγκιπα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011, 20:35
Στη δημοσιότητα η πρόταση του πρίγκιπα

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την πλευρά του πρίγκιπα Σουλτάν Αλ Σαούντ η πρόταση που κατατέθηκε από τον Σαουδάραβα, για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η πρόταση του Σαουδάραβα:

Σε συνέχεια του εκπεφρασμένου ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών (54,7%) της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια Βαρδινογιάννη και ως ο πληρεξούσιος του επενδυτή, της Μεγαλειότητας Πρίγκιπα Σουλτάν Μπιν Νάσερ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Σαούντ, με αυτό το έγγραφο σας παρουσιάζω όπως ακολουθεί την πρόταση του πελάτη μου για την παραπάνω συναλλαγή.

1. Ο επενδυτής ενδιαφέρεται να αποκτήσει το 54,7% των εκκρεμών μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

2. Με την υπογραφή του συμβολαίου για τη μεταβίβαση του παραπάνω ποσοστού των μετοχών, ο επενδυτής θα προσκομίσει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, εκτελεσμένη στο όνομα του Παναθηναϊκού.

3. Το προαναφερόμενο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί προκειμένου να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Με βάση τα παραπάνω και μετά από πρωτοβουλία του σημερινού κατόχου της πλειοψηφίας των μετοχών (οικογένεια Βαρδινογιάννη), η Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου του 2011, πρέπει να αναβληθεί.

Ο νέος κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών, μετά τη μεταβίβαση τους, θα υποχρεωθεί να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση με θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, την κατάθεση του παραπάνω ποσού και την εκλογή νέου ΔΣ της εταιρίας.
Είναι κατανοητό ότι κατά την κατάθεση των κεφαλαίων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εγγύηση καλή εκτέλεσης, που είχε δοθεί ως ασφάλεια, δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ και επιστρέφει στον εκδότη της.

4. Εκτός από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ο επενδυτής θα τοποθετήσει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ για την ποδοσφαιρική σεζόν 2012-2013, με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί τον Μάιο του 2012 μέσω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Ως απόδειξη επ' αυτού, κατά την υπογραφή της μεταβίβασης του 54,7% των μετοχών, ο επενδυτής θα παρουσιάσει εγγυητική τράπεζας, στο όνομα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

5. Όσον αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων της Παιανίας, η συνεχής χρήση της από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζητείται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο ώστε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αποκτήσει το δικό της προπονητικό κέντρο.

Για τη χρήση των προπονητικών εγκαταστάσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, θα συμφωνήσουν στο εύλογο τίμημα.
Επίσης, αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει όλες τις θυγατρικές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σε ότι αφορά τα περαιτέρω θέματα της ΓΗΠΕΛ, χρειαζόμαστε πλήρη ενημέρωση, προκειμένου να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για το σχεδιασμό του νέου γηπέδου της ομάδας.
6. Κατόπιν συμφωνίας των παραπάνω, προτείνουμε την υπογραφή του Memorandum of Understanding (Mou) για τους όρους και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

7. Μετά την υπογραφή του MoU και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα αρχίσουμε το νομικό και τον οικονομικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρία".

Διαβάστε την πρόταση και στα Αγγλικά

OFFER FOR THE ACQUISITION OF THE MAJORITY SHARES
OF PANATHINAIKOS F. C.

Following our expressed interest for the acquisition of the majority equity shares (54.7%) of PANATHINAIKOS F. C. belonging to Vardinogiannis family and as the attorney-in-fact of the Investor,
His Highness Prince Sultan bin Nasser bin A. R. Al-Saud, I hereby present my client’s offer for the above mentioned transaction, as follows:

1.  The Investor is interested to acquire the 54.7% of the outstanding shares of PANATHINAIKOS F. C.

2.  Upon signing the contract of transfer of the above percentage of shares, the Investor will bring forth a Performance Guarantee in the amount of twenty million euro (20.000.000 euro) in the name of the Beneficiary PANATHINAIKOS F. C.

3.  The above mentioned amount of twenty million euro (20.000.000
euro) will be deposited to increase the share capital of PANATHINAIKOS F. C. which should be approved from the General Assembly of the company.

In view of the above and with the initiative of the current majority shareholder (family of Mr. Vardinogiannis) the General Assembly scheduled for 4th of October, 2011 must be postponed.

The new majority shareholder, after the transfer of the majority shares lot will request to call a new General Assembly for the purpose of deciding the increase the share capital of PANATHINAIKOS F. C. by
twenty million euro (20.000.000 euro), the deposit of the mentioned amount and the election of the new Board of Directors of the company.

It is understood, that upon depositing the funds for increasing the share capital, the Performance Guarantee, given as security, is no longer in effect and is returned to the Issuer.

4.  In addition of the 20 million euro amount, the investor will contribute to PANATHINAIKOS F.C. the sum of 50 million euro for the football season 2012-2013 for the purpose of further development of the company.

This amount will be deposited in May 2012 via an increase of the share capital of the company.  As evidence of this, during the signing of the transfer of the 54.7% of the shares, the investor will present a Bank Comfort Letter (BCL) in the name of PANATHINAIKOS F.C.

5.  Regarding the use of the training facilities of Paiania, its continuous use by PANATHINAIKOS F.C. is requested for the time period needed and until PANATHINAIKOS F.C. has its own training center.

For the use of the training facilities, the contracting parties, PANATHINAIKOS F.C. and the owner of the facilities to agree on the appropriate payment.  Also, this agreement to include all the subsidiaries of PANATHINAIKOS F.C..

Further and regarding GIPEL, we need full updating in order to decide to what extent it would useful in the planning of the new stadium for the club.

6.  Upon agreement of the above, we propose the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) to state the terms and procedures to complete this transaction.

7.  After the MOU is signed and in a short period of time, will start the legal and financial audit in order to establish the state of the current condition of the company.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011, 20:50