Ειδήσεις για μύθοι και πραγματικότητα

Μύθοι και πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων και το Airbnb

Μύθοι και πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων και το Airbnb

Αύξηση των τιμών στα ενοίκια και περιορισμό της ιδιοκατοίκησης, κατάρριψη του «μύθου» ότι η βραχυχρόνια μίσθωση κερδίζει ολοένα και...

20/02/2020 14:32
Μύθοι και πραγματικότητα για την Παρασκευή και 13

Μύθοι και πραγματικότητα για την Παρασκευή και 13

Οποιαδήποτε Παρασκευή συμπίπτει με τις 13 ενός μηνός θεωρείται κακότυχη στις αγγλοσαξονικές περιοχές του πλανήτη. Παρόμοιες δεισιδαιμονίες υπάρχουν και σε άλλες παραδόσεις...

13/02/2015 07:52