Διακοπές ρεύματος και κατεστραμμένες συσκευές

Πού μπορούμε να απευθυνθούμε για συσκευές καμένες από αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ και ποια είναι η διαδικασία;

Αλέξανδρος

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010, 22:25