Το Τμήμα Ογκολογίας της MSD προσκαλεί την ελληνική επιστημονική κοινότητα να υποβάλει προτάσεις ερευνητικών έργων που αναφέρονται στην ανάλυση της πολιτικής και της ετοιμότητας του ελληνικού Συστήματος Υγείας για την παροχή βιώσιμης και καινοτόμου φροντίδας για τον καρκίνο, στο πλαίσιο του προγράμματος “MSD Oncology Policy Grant Program”, για το έτος 2024. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας ερευνητών που εργάζονται πάνω σε θέματα πολιτικής υγείας με έμφαση στον καρκίνο. Οι προτάσεις θα πρέπει να οδηγούν σε τεκμηριωμένες και μακροπρόθεσμες συστάσεις πολιτικής υγείας (πολιτικές, κανονισμοί, προγράμματα, δράσεις κ.α.) που θα βελτιώσουν τις εκβάσεις υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δεν θα εξετάσει προτάσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κλινικές θεραπείες ή αποτελέσματα που σχετίζονται με τέτοιες θεραπείες. Η κλινική έρευνα, η συλλογή δεδομένων ασθενών (ποσοτικών ή ποιοτικών) και η μοντελοποίηση είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτού του προγράμματος χρηματικής δωρεάς.

Δεκτές για συμμετοχή μπορούν να γίνουν προτάσεις από μεμονωμένους ερευνητές, αλλά και ερευνητικές ομάδες που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

  • Προέρχονται από διαπιστευμένο τοπικό ή/και περιφερειακό ακαδημαϊκό ίδρυμα.
  • Έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό στην έρευνα στο χώρο του καρκίνου.
  • Έχουν εμπειρία εργασίας και έρευνας στην πολιτική υγείας.
  • Παρουσιάζουν τη δυνατότητα για δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, εντός ενός έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν άμεσα email στο gr_contact@merck.com για να λάβουν την αναλυτική πρόταση συμμετοχής. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 16 Μαΐου 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης