Τις φοροαπαλλαγές στη ναυτιλία, ψάχνει η ΕΕ

Τις φοροαπαλλαγές στη ναυτιλία, ψάχνει η ΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012, 19:05

Ήδη, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) έχει στείλει έγγραφο- βόμβα  με ημερομηνία 17 Αυγούστου και θέτει συνολικά 35 κρίσιμα ερωτήματα, με στόχο:

«Να διερευνήσουμε την ύπαρξη τέτοιου είδους μέτρων στην Ελλάδα (σ.σ. κρατικών μέτρων προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών) και στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μέτρων να ελέγξουμε κατά πόσο τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με την εσωτερική αγορά».

Για την αποστολή απαντήσεων τέθηκε προθεσμία 20 ημερών και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχουν σταλεί ώστε να ελεγχθούν και να διαπιστωθεί εάν θα κινηθεί νομική διαδικασία σε βάρος της χώρας μας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί γρήγορα για να καταργήσει όσες φοροαπαλλαγές αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο πριν παραπεμφθεί η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από το έγγραφο, που αποκαλύπτει το Pireas2day.gr, προκύπτει ότι στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών της Κομισιόν έχουν μπει τα εξής:

1. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων για τις ναυτιλιακές εταιρείες.

«Αιτιολογήσατε το γιατί οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να απαλλάσσονται από έναν φόρο επί των ακινήτων», είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ερωτήματα, που θέτουν για την συγκεκριμένη απαλλαγή οι υπηρεσίες της Κομισιόν.

2. Η απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

3. Η απαλλαγή από τον ενιαίο ειδικό φόρο επί των πετρελαιοειδών

4. Η απαλλαγή από λοιπή φορολογία βάσει του Ν. 3763/2009, που αφορά τέλη χαρτοσήμου κ.α

5. Ο τρόπος μείωσης με το συναφούς με την εργασία κόστους, πράγμα για το οποίο θα εξεταστεί πως εφαρμόζονται οι διάφορες εργοδοτικές απαλλαγές από εισφορές στο ΝΑΤ κ.α.

6. Ο Νόμος 2843/2000, με τον οποίο δημιουργήθηκε μια ειδική μορφή ανώνυμης εταιρείας, η ΕΕΠΝ της οποίας αποκλειστικός σκοπός είναι η πραγματοποίησης επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και προβλέπει επίσης μια σειρά φοροαπαλλαγών.

7. Εξετάζεται εάν οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν απαλλαγή από την ετήσια εισφορά για την σύναψη δανείων.

8. Όλο το πλέγμα λειτουργίας των ΝΕΠΑ, που έγιναν με νόμο του 2003 και οδήγησαν- όπως διαπιστώθηκε- στην διαμόρφωση ενός καθεστώτος φοροδιαφυγής διαφόρων «σκαφάτων»

Το έγγραφο- βόμβα

Αναλυτικά, στο έγγραφο της ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα «Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» αναφέρεται:

«Παρακαλούμε τις ελληνικές αρχές να μας υποβάλουν πληροφορίες προκειμένου να διερευνήσουμε την ύπαρξη τέτοιου είδους μέτρων στην Ελλάδα και στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων μέτρων να ελέγξουμε κατά πόσο τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με την εσωτερική αγορά».

Στο επισυναπτόμενο παράρτημα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής για κάθε μια από τις υπό διερεύνηση υποθέσεις

1. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Εξ όσων γνωρίζουμε ο Νόμος 3091/2002 προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 και οι λοιπές πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων απαλλάσσονται από έναν ειδικό φόρο που θα όφειλαν κανονικά προκειμένου τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών ή τα οποία εκμισθώνουν σε παρόμοιες εταιρείες αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Ο Νόμος 3943/2011 φαίνεται ότι είναι ο πλέον πρόσφατος με τον οποίον επανήλθε σε ισχύ η συγκεκριμένη απαλλαγή για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι τρέχοντες γενικοί κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα φαίνεται να προβλέπουν την επιβολή ειδικού ετήσιου φόρου με συντελεστή 15%, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου. Ο φόρος αυτός βαρύνει τα υποκαταστήματα υπεράκτιων νομικών προσώπων και τις εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων ευρισκομένων στην Ελλάδα με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Α. Επιβεβαιώσατε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.

Β. Υποβάλατε κατάλογο με τα είδη των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή καθώς και κατάλογο με τα είδη ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες ενδεχομένως δεν εμπίπτουν σε αυτήν.

Γ. Σε περίπτωση που ο νόμος 3901/2002 δεν είναι ο πρώτος με τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω ειδική φοροαπαλλαγή εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη φοροαπαλλαγή αυτή, καθώς και οι γενικοί κανόνες εξελίχθηκαν κατά το παρελθόν με την πάροδο των ετών.

Δ. Διευκρινίσατε εάν κατά την άποψή σας η συγκεκριμένη φοροαπαλλαγή για τα ακίνητα συνιστά υφιστάμενη ενίσχυση αιτιολογώντας την απάντησή σας μας βάση την ύπαρξη όμοιων ή περισσότερο γενναιόδωρων διατάξεων προ του 1981.

Ε. Αιτιολογήσατε το γιατί οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να απαλλάσσονται από έναν φόρο επί των ακινήτων. Με ποιόν τρόπο κατά την άποψή σας συμβιβάζεται η συγκεκριμένη απαλλαγή με την εσωτερική αγορά βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

      Άλλες απαλλαγές: Απαλλαγή από τον φόρο χωρητικότητας, μείωση των καταβλητέων εξόδων που σχετίζονται με τη εργασία, απαλλαγή από τη φορολογία υπεραξίας και μερισμάτων, τη φορολογία κληρονομιάς, τα τέλη χαρτοσήμου, τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κ.α.

(Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή κανενός είδους ενίσχυση για τις εταιρείες, οι οποίες δεν είναι γνήσιες ναυτιλιακές επιχειρήσεις (βλ. ενότητα με τα λεγόμενα πλοία ναυτιλιακής εταιρείας πλοίων αναψυχής ή «πλοία ΝΕΠΑ»).

2. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου

Ο Ν. 1676/1986 προβλέπει μεταξύ άλλων ειδικό φόρο 1% επί της συγκέντρωσης κεφαλαίου, ήτοι επί της σύστασης, μετατροπής ή συγχώνευσης εταιρείας, της αύξησης κεφαλαίου ή της εισφοράς κεφαλαίου. Το άρθρο 22 στοιχείο β) του Ν. 1676/86 που προέβλεπε την απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών καταργήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 3763/09 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3783/2009 δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1676/86 οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, οι αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/1953 και οι Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/1953.

Α. Διευκρινίσατε όλα τα είδη των εταιρειών που απαλλάσσονται επί του παρόντος από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου

Β. Αιτιολογήσατε το γιατί οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Με ποιον τρόπο κατά την άποψή σας συμβιβάζεται η συγκεκριμένη απαλλαγή με τον εσωτερική αγορά βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές.

3. Ενιαίος ειδικός φόρος επί των πετρελαιοειδών

Α. Σε περίπτωση που είναι εφαρμοστέα άλλα είδη φορολογίας (π.χ. ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης) αιτιολογήσατε το γιατί οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να απαλλάσσονται από τη φορολογία αυτή. Και εάν αυτό είναι συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές.

4. Απαλλαγή από λοιπή φορολογία βάσει του Ν. 3763/2009

Το άρθρο 39 του Ν. 3763/2009 τροποποίησε το άρθρο 35 του Ν. 814/1978 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 στο πεδίο εφαρμογής από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, από κάθε τέλος χαρτοσήμου και από κάθε άλλη επιβάρυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις σε σχέση με κέρδη προερχόμενα από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο ίδιο άρθρο 25 του ν. 27/1975.

Α. Εξηγήστε τον σκοπό της τροποποίησης και διευκρινίσατε κατά πόσο άλλους είδους απαλλαγές κατέστησαν εφαρμοστέες στις ναυτιλιακές εταιρείες με διατάξεις του Ν. 3763/2009 ή με οποιαδήποτε άλλη πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.

5.  Μείωση με το συναφούς με την εργασία κόστους.

Σύμφωνα με το τμήμα 3.1 των κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές οι εταιρείες που εδρεύουν στα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους (μείωση του ύψους ή απαλλαγή από την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και από την καταβολή φόρου εισοδήματος από τους ναυτικούς) αλλά μόνον για τους ναυτικούς, οι οποίοι είναι πολίτες της ΕΕ/ του ΕΟΧ και εφόσον εργάζονται σε πλοία (συμπεριλαμβανομένων των οχηματαγωγών ro- ro) που εξυπηρετούν τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών μεταξύ λιμένων της ΕΕ/ του ΕΟΧ.

Εξηγήστε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα συμμορφώνεται με την απαίτηση αυτή. Υποβάλλετε την σχετική πρωτογενή ή παράγωγη νομοθεσία η οποία προβλέπει ρητώς τη συγκεκριμένη απαίτηση για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίων.

6. Νόμος 2843/2000

Με το Νόμο 2843/2000 δημιουργήθηκε μια ειδική μορφή ανώνυμης εταιρείας, η ΕΕΠΝ της οποίας αποκλειστικός σκοπός είναι η πραγματοποίησης επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 το ρηθέντος νόμου, οι εταιρείες της μορφής αυτής πρέπει υποχρεωτικά να επενδύσουν:

Α. σε μετοχές και δικαιώματα ψήφου πλοιοκτητριών εταιρειών και έχουν στην κυριότητά τους τέσσερα τουλάχιστον ποντοπόρα φορτηγά πλοία.

Β. σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας

Γ. σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ποντοπόρα φορτηγά πλοία

Δ. σε ακίνητα ή κινητά πράγματα, που εξυπηρετούν τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των προαναφερθεισών εταιρειών ή των εταιρειών των οποίων αυτές κατέχουν μετοχές και/ ή δικαιώματα ψήφου.

(Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου το εισόδημα που αποκτάται από την ΕΕΠΝ και το εισόδημα που αποκτούν εξ αυτής οι μέτοχοι είτε υπό την μορφή μερισμάτων είτε υπό την μορφή διανομών κεφαλαίου και της υπεραξίας αυτού απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, εισφορά ή κράτηση.

Α. Εξηγήστε το σκεπτικό στο οποίο στηρίχτηκε η θέσπιση των συγκεκριμένων απαλλαγών και αιτιολογείστε γιατί οι εν λόγω φορολογικές αναγκαίες και συμβατές με τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών (Η προκαταρκτική άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι ότι η ευνοϊκή μεταχείριση την οποία παρέχει ο Ν. 2843/2000 αφορά τις επενδυτικές δραστηριότητες ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές περιορίζουν την ευνοϊκή μεταχείριση στις ναυτιλιακές δραστηριότητες καθ’ εαυτές.

7. Ετήσιες εισφορές σε σχέση με δάνεια- νόμος 128/75

Βάσει του Ν. 128/1975, με ελάχιστες εξαιρέσεις, επιβάλλεται ετήσια εισφορά 0,6% (0,05% σε μηναία βάση) επί του μέσου ανεξόφλητου μηνιαίου υπολοίπου κάθε δανείου που έχει χορηγηθεί από τράπεζα προς ένα κάτοικο Ελλάδας. (δεν υπάγονται στην εισφορά επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ιδιαζούσης σημασίας για τη οικονομία της χώρας. Η συγκεκριμένη διάταξη συνάγεται ότι εφαρμόζεται και στα υπό ελληνική σημαία πλοία άνω των 1500 gt βάσει του ΝΔ 2687/1953.)

Επιβεβαιώσατε εάν στη σχετική ρύθμιση εμπίπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αρ. 13 του ΝΔ 2687/1953.

Εάν ορθή η εντύπωση που έχουν σχηματίσει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες απαλλάσσονται από αυτή τη εισφορά. Γιατί αυτή η απαλλαγή.

8. Καθεστώς των πλοίων ναυτιλιακής εταιρείας πλοίων αναψυχής (πλοίων ΝΕΠΑ) και ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν για αυτές.

Το καθεστώς των πλοίων ΝΕΠΑ θεσπίστηκε με το νόμο 3182/2003.

Α. Εξηγήστε το σκεπτικό το οποίο υπαγόρευσε την θέσπιση της συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων, τον ορισμός της κ.α.

Β. Εξηγήστε τον λόγο για τον οποίο τα πλοία αυτά υπόκεινται στον φόρο χωρητικότητας και όχι στον φόρο εισοδήματος εταιρειών.

(Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι μόνο τα εισοδήματα από πλοία που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να καλύπτονται από το καθεστώς φόρου χωρητικότητας).

Γ, Υπόκεινται τα πλοία ΝΕΠΑ στις ίδιες ή αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας σε σχέση με τα πλοία τα οποία διεξάγουν γνήσιες ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Δ. Ποιες φορολογικές απαλλαγές ισχύουν για τις εταιρείες

(στα τροφοεφόδια)

Σε ποιους κανόνες σχετικά με τη σημαία υπόκειται τα πλοία ΝΕΠΑ;

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012, 19:05


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα