Από τις 18 έως τις 27 Απριλίου υποβάλλονται αιτήσεις για τις 90 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης ανέργων που έχει προκηρύξει ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ενώσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνας στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφέρεια Αττικής-Νησιά. Πρόκειται για θέσεις εργατών ΥΕ, φυλάκων ΥΕ, οδηγών ΔΕ, κηπουρών ΔΕ, υδραυλικών ΔΕ, διοικητικού προσωπικού-γραμματέων ΔΕ και συνοδών μαθητών ΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την προβλεπόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: Λ. Φανερωμένης 70, 18900, Σαλαμίνα (Υπόψη Φίλιππου Καρακώστα, τηλ. επικοινωνίας: 210 4658622)

Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Η αμοιβή των ανέργων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης