ΕΟΠΥΥ: Προκήρυξη για 5.000 θέσεις εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012, 10:32
ΕΟΠΥΥ: Προκήρυξη για 5.000 θέσεις εργασίας
Την προκήρυξη για την ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων πανελλαδικά, για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα µέλη των οικογενειών αυτών, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Οι συμβάσεις αφορούν χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Από τους 5.000 θεραπευτές ιατρούς, οι δύο χιλιάδες (2.000) είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, χίλιοι (1.000) παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι, ανάλογα µε τις κατά τόπους ανάγκες του Οργανισμού.

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός 5ετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως άνω πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών. Για τον βαθμό πτυχίου «Καλώς» θα υπολογίζονται 5 μόρια, «Λίαν καλώς» και «Άριστα»: 8 μόρια. Για του έγγαμους χωρίς τέκνα: 3 μόρια, έγγαμους μέχρι 2 τέκνα: 5 μόρια και από 3 τέκνα και άνω: 8 μόρια.

Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.90380/26464/4315/02-11-2011 (ΦΕΚ 2456 Β') απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη σελίδα www.eopyy.gov.gr αίτηση - δήλωση και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) από 18-04-2012 έως 11-05-2012 και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών, εντός της ίδιας προθεσμίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ). Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης δήλωσης και υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ' όψιν καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι τα κάτωθι, τα οποία αφού ελεγχθούν, θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου.

1. Αντίγραφο πτυχίου.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήση της.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
5. Άδεια λειτουργίας ιατρείου.
6. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.
7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης από την οποία να προκύπτει ο IBAN του λογαριασμού και στον οποίο θα πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 17
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 130
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 171
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 63
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 54
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 366
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 106
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 6
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 179
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 153
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 196
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 33
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2.000
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1.000
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 6
ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 114
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 51
ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ 23
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 68
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 3
ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 4
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 102
Ω.Ρ.Λ. 141


ΠΗΓΗ: diorismos.gr

Επιμέλεια: Απόστολος Αγιοστρατίτης

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012, 11:00