Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε επιστολή συμπάθειας και συμπαράστασης προς τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος υπεβλήθη, χθες, σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης.

Ο Παναγιώτατος εύχεται στον Πάπα Ρώμης ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και γρήγορη επιστροφή στα ιερά και πολυεύθυνα καθήκοντά του, εν όψει και της Θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, στην οποία ο Πατριάρχης θα αποστείλει, όπως κάθε έτος, επίσημη αντιπροσωπεία του, αποτελούμενη εφέτος από τον Μητροπολίτη Πισιδίας Ιώβ, τον Επίσκοπο Ναζιανζού Αθηναγόρα και τον Τριτεύοντα Καλλίνικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σημειώνεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, προ της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, απέστειλε προς τον Παναγιώτατο για τα επικείμενα ονομαστήριά του ευχετήριο τηλεγράφημα, του οποίου το κείμενο ακολουθεί σε ελληνική μετάφραση:

 

«Τη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτού Παναγιότητι,

Τω Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως,

Οικουμενικώ Πατριάρχη

Βαρθολομαίω.

Ο λειτουργικός εορτασμός του Υμετέρου Προστάτου Αγίου, του Αποστόλου Βαρθολομαίου, δίδει εις εμέ την ευκαιρίαν όπως αποστείλω τας θερμοτέρας των ευχών προς την Παναγιότητά Σας και διαβεβαιώσω Υμάς διά τας προσευχάς μου προς τον Παντοδύναμον Θεόν, όπως Ούτος, η πηγή παντός αγαθού, παράσχη Υμίν υγείαν, ευτυχίαν και αποστολικόν ζήλον εις την διακονίαν Υμών. Προσφέρων το αίμα του διά τον Ιησούν, ο ‘Αγιος Βαρθολομαίος έδωκε την υπερτάτην μαρτυρίαν διά την πίστιν του. Όντως, την στιγμήν κατά την οποίαν οι μάρτυρες εμφανίζονται ως παντελώς στερούμενοι βοηθείας και ανθρωπίνως ηττημένοι, τότε αναδεικνύονται ως νικηταί εις τα όμματα του Θεού, διότι ακριβώς η νίκη των εδράζεται επί της πλήρους εμπιστοσύνης προς τον Κύριον. Διά της παραδειγματικής ταύτης μαθητείας, βλέπομεν την οδόν, την οποίαν πάντες οι Χριστιανοί τοιουτοτρόπως καλούνται όπως βαδίσουν σήμερον: μη επιδιώκοντες εγκόσμιον επιτυχίαν, αλλ’ επιδεικνύοντες απόλυτον πιστότητα εις το Ευαγγέλιον και ριζικήν, ως τα παιδία, εμπιστοσύνην προς τον ουράνιον Πατέρα ημών. Είμαι βέβαιος ότι, βαδίζοντες την οδόν ταύτην από κοινού, Καθολικοί και Ορθόδοξοι θα αποκτήσουν βαθυτέραν πείραν των δεσμών, οι οποίοι ήδη τους ενώνουν εν τη πίστει, εν τη ελπίδι και εν τη φιλανθρωπία, ούτως ώστε να λάβουν ενθάρρυνσιν προς επιμονήν εις την οδόν, την άγουσαν εις την πλήρη και ορατήν ενότητα. Εμφορούμενος υπό τοιούτων αισθημάτων, ανταλλάσσω μεθ’ Υμών, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ασπασμόν ειρήνης εν τω Κυρίω.

Πάπας Φραγκίσκος»

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης