Οι παγίδες στις διάφορες εκδοχές δανεισμού

Οι παγίδες στις διάφορες εκδοχές δανεισμού
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, για να δανειστεί κάποιος χρήματα: Τραπεζικά δάνεια, τραπεζικές υπεραναλήψεις, πιστωτικές κάρτες και άλλοι. Κάτι, όμως, που αρκετοί πολλές φορές «ξεχνάνε», είναι ότι τα χρήματα δεν τα δίνει κανείς δωρεάν. Θα έρθει η στιγμή που το δάνειο θα πρέπει να ξεπληρωθεί!
Για την αποφυγή παγίδων, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πως όταν υπογράφει πιστωτικές συμφωνίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραχωρούν πιστωτικές διευκολύνσεις, τα δικαιώματα του προστατεύονται. Ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την όποια παραβίαση των δικαιωμάτων του.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ


Πριν από τη σύναψη συμφωνίας, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τους όρους και το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) και να ζητά διευκρινίσεις σε απλή γλώσσα για ό,τι δεν καταλαβαίνει.
Το ΣΕΠΕ αναφέρεται στο σύνολο των επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών εξόδων, οι οποίες εκφράζονται ως ετήσιο ποσοστό του ποσού της παρεχόμενης πίστωσης.

Με γραπτή ειδοποίηση προς τον πιστωτή, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την πιστωτική συμφωνία εντός διαστήματος 10 ημερών από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας, χωρίς κανένα κόστος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ακύρωση συμφωνίας στεγαστικού σχεδίου.

Επιπρόσθετα, ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό του δανείου του πριν από τη λήξη της συμφωνίας, με την επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού προς τον πιστωτή. Ο πιστωτής, με τη σειρά του, οφείλει να μειώσει το συνολικό κόστος της πίστωσης. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή του προβλεπόμενου από το νόμο διοικητικού εξόδου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύναψη μιας πιστωτικής συμφωνίας: Να υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή και από εξουσιοδοτημένο άτομο του χρηματοοικονομικού οργανισμού. Ο πιστωτής να παρέχει στον καταναλωτή πρωτότυπο ή αντίγραφο της συμφωνίας. Να υπάρχει ρήτρα σχετικά με το δικαίωμα λύσης της συμφωνίας, το ΣΕΠΕ και τους όρους τροποποίησής του. Να γίνεται αναφορά για τον τρόπο πιθανής εκχώρησης των δικαιωμάτων του πιστωτή σε τρίτο πρόσωπο. Να περιέχει αναφορά για πιθανά έξοδα, που ίσως προκύψουν, σε περίπτωση παραβίασης της συμβατικής συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010, 11:42