Κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 παρουσίασε η PRODEA Investments

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020, 11:11
Κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 παρουσίασε η PRODEA Investments

Σε 81,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου PRODEA Investments το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 79,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 54 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations-FFO) ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 32,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 112,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 28,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 (αύξηση 0,4%).

Η εσωτερική αξία (NAV) του Ομίλου την 30ή Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ ή 5,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.419,3 εκατ. ευρώ και 5,56 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι την 30ή Ιουνίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.292 χιλ. τ.μ. Τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν 2.218,4 εκατ. ευρώ (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας 2.224,8 εκατ. ευρώ).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020, 14:04