Ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου από την Paperpack

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, 19:52
Ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου από την Paperpack

Η Paperpack ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ, με διάρκεια πέντε έτη, με πιστώτρια την ALPHA Τράπεζα.

Η σύμβαση αναφορικά με το «Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών» υπογράφηκε αρχικά την 12/11/2020 σύμφωνα με την από 05/11/2020 εγκριτική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,40%.

Στο πλαίσιο αυτής, παρασχέθηκαν εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, συνιστάμενες σε:

(i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας 927.000 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου,

(ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με 1.000.000 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και σε

(iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του ενεχύρου 927.000 ευρώ και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου 1.000.000 ευρώ.

Την 16/03/2021 υπογράφηκε, επίσης, η πρόσθετη πράξη τροποποίησης όρων του κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ως προς τους ορισμούς της ελέχγουσας πλειοψηφίας και της περιόδου διαθεσιμότητας, καθώς επίσης υπογράφηκαν η αίτηση κάλυψης και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα, σύμφωνα με την από 09/03/2021 εγκριτική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, 19:52