Πλαστικά Θράκης: Στο 0,010% του μετοχικού κεφαλαίου οι ίδιες μετοχές

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019, 14:55
Πλαστικά Θράκης: Στο 0,010% του μετοχικού κεφαλαίου οι ίδιες μετοχές

Τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η "Πλαστικά Θράκης". Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 4.324 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 2,388 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,010% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Φεβρουαρίου 2017, κατά την διάρκεια της οποίας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εντός  χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 4.374.145 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με κατώτατη τιμή το ένα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (1,50 €) και ανώτατη τιμή τα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 4.324 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 2,388 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,010% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019, 14:56