Ανατρέποντας τη θετική δυναμική που είχε καταγραφεί κατά τους πρώτους μήνες του έτους, το Α’ εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €8,0 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 26,33% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στην πρωτοφανή διατάραξη λειτουργίας της αγοράς υπό την καταλυτική επίδραση της πανδημίας COVID-19, που είχε ως αποτέλεσμα εφ’ ενός τη σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης και αφ’ετέρου το δραστικό περιορισμό των διαθέσιμων καναλιών διανομής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,43 εκατομμύρια, έναντι €2,44 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας μείωση 82,58%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,35 εκατ. έναντι €1,75 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 79,81%.

Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, εν μέρει αντισταθμίσθηκε από την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και την αποδοτική διαχείριση των διαθεσίμων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €15,864 εκατομμύρια, πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Στις 11.09.2020 η εταιρία προέβη στην επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ύψους €0,9 εκατομμυρίων, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.07.2020.

 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναταραχής στην αγορά λόγω COVID-19 κι έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της, η AS Company έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την πλήρη εξυπηρέτηση της προβλεπόμενης ζήτησης, με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας και θωράκιση της ρευστότητας του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος για το Β’ εξάμηνο του 2020 θα στοχεύσει στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις τρεις χώρες που δραστηριοποιείται – Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία -, με τη στρατηγική κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης