Ακατάσχετο και χωρίς ενημερότητες το βοήθημα προς πληγέντες από θεομηνίες

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, 08:40
Ακατάσχετο και χωρίς ενημερότητες το βοήθημα προς πληγέντες από θεομηνίες
Με τροπολογία στο υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», προβλέπεται ακατάσχετο και χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όσον αφορά στο οικονομικό βοήθημα και επίδομα πληγέντων από θεομηνίες.Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την τροπολογία

Πηγή: epoli.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, 08:40